Організація внутрішкільного контролю адміністрації школиУ світлі завдань, поставлених перед працівниками освіти, зросли вимоги до керівників школою і, в тому числі, до внутрішкільного контролю. Кожен працівник школи постійно потребує чіткого уявлення про те, як розвивається школа, як удосконалюється навчальний процес. Інакше кажучи, потрібні постійна діагностика, постійний аналіз, постійний зворотній зв’язок, поінформованість про сфери життя та діяльності шкільного колективу. Таку інформацію можна отримати лише за допомогою добре налагодженого внутрішкільного контролю, тобто процесу співвідношення фактично досягнутих результатів навчально – виховного процесу із запланованими. Внутрішкільний контроль передбачає всебічне вивчення і аналіз навчально – виховного процесу в школі, об’єктивне оцінювання досягнутих результатів, запобігання можливим помилкам, координацію зусиль відповідно до визначених завдань.

При організації контролю ми виходимо з таких положень:

об’єктивність, конкретність і цілеспрямованість контролю, системність і систематичність контролю на основі вибору найдоцільніших його видів, діалектичний підхід до вивчення та аналізу змісту роботи вчителів, повсякденна перевірка виконання прийнятих рішень.

Для здійснення внутрішкільного контролю ми складаємо план – графік на рік, який конкретизує відповідний розділ річного плану роботи школи


і в якому визначаються питання, які підлягають контролю, терміни проведення перевірок, відповідальних за організацію перевірок, вказують, як буде підбито підсумки перевірки.

Не зменшуючи значення оптимізації внутрішкільного контролю, вважаємо, що найактуальнішим для сьогодення є проблема демократизації контролю. Оптимізувати управління за рахунок демократизації контролю можна різними шляхами:

залучення до внутрішкільного контролю рядових членів педагогічного колективу гласність контролю позитивне вирішення питання морально – матеріального стимулювання педагогів за активну участь у громадському житті переведення ряду вчителів, які добились стабільного високого рівня знань, розвитку учнів, на режим самоконтролю систематичне здійснення педагогічного аналізу для удосконалення внутрішкільного контролю.

Діючі нормативні та директивні критерії зобов’язують керівників шкіл доводити до відома вчителів розпорядження, нормативні й методичні документи та матеріали Міністерства освіти та науки України, керівних органів освіти, виконувати необхідну роботу з їх реалізації, встановити контроль за виконанням цих документів і матеріалів.

Ця робота проводиться в школі в певній послідовності. Керівники школи на оперативних, профспілкових зборах, нарадах при директору, засіданнях методичної ради виступають перед учителями з оглядом основних положень цих документів. Далі організовуємо їх опрацювання, розробляємо заходи з виконання та впроваджуємо їх в практику роботи. Керівники школи здійснюють контроль за їх виконанням, відвідуючи уроки вчителів, організовуючи роботу вчителів із самоосвіти.

При контролі за виконанням прийнятих рішень одночасно перевіряється стан викладання навчальних предметів, рівень методичної, виховної роботи відповідно до річного плану роботи школи.

Навчальні програми – один із основних державних документів для школи, тому, організовуючи контроль, слід перевірити в класному журналі якість і своєчасність виконання навчальних програм, зміст програмного матеріалу і дати його виконання, проведення передбачуваного контрольних, практичних, лабораторних робіт, екскурсій, уроків позакласного читання та розвитку мовлення, організації повторення навчального матеріалу.

За погодженням з учителями на кожний семестр складається графік проведення практичних, лабораторних, контрольних робіт та екскурсій.

За результатами перевірки видається наказ по школі про стан виконання навчальних програм, передбачаються конкретні заходи щодо усунення виявлених недоліків.

З питанням контролю за виконанням навчальних програм тісно пов’язане питання контролю за веденням шкільної документації ( класні журнали, щоденники, особові справи тощо ). Такий контроль здійснюється не рідше одного разу на місяць. При цьому використовується як тематична, так і персональна форма контролю.

Тематичний контроль здійснюємо, наприклад, за такими питаннями:

ведення тематичного обліку знань робота з учнями, які засвоїли програмовий матеріал на початковому рівні проведення навчальних екскурсій в 1 – 4 класах проведення письмових робіт з української та російської мови виконання практичних та лабораторних робіт.

Дуже ефективним, на наш погляд, є персональний контроль за веденням класних журналів вчителями.

Важливе місце в системі контролю за організацією навчально – виховного процесу, рівнем навчальних досягнень учнів посідає перевірка учнівських зошитів. Контроль за станом учнівських зошитів – важливе джерело інформації про різні аспекти роботи вчителів та учнів – приносить користь у справі підвищення рівня навчальних досягнень учнів, підвищення культури їх ведення, каліграфії, грамотності. Цей вид контролю здійснюється кожного місяця. Результати перевірки зошитів фіксуються директором і завучем в

Журналі внутрішкільного контролю із зазначенням основних фактів, виявлених під час перевірки, та плануються конкретні заходи щодо усунення зазначених недоліків.

Перевіряє шкільна адміністрація також учнівські щоденники. При цьому особлива увага звертається на акуратність їх ведення, систематичний контроль за ними з боку класного керівника і батьків. Перевірку щоденників здійснюємо окремо по класах як фронтально, так і вибірково, два рази в семестр. Результати перевірки повідомляємо учням та їх батькам. Плановий контроль за веденням учнівських щоденників сприяє:

систематичному виставленню в щоденники оцінок формуванню в учнів відповідального ставлення до навчання вивченню питання нормування обсягу домашніх завдань, навантаження учнів.

Важливе місце в системі контролю за станом навчально – виховної роботи посідає контроль за якістю навичок читання. Оволодіння такими навичками надзвичайно важливо для успішного вивчення учнями всіх навчальних предметів не тільки в молодших класах, а й у старших школярів.

Під час перевірки звертається увага на розуміння учнем прочитаного, на виразність читання тощо.

Порівнюючи результати перевірок через певний проміжок часу, робимо висновки, визначаємо тенденції класного колективу у розвитку навичок читання. Цьому допомагає підсумкова таблиця, яку веде завуч упродовж всього перебування учня в початковій школі.

Ми звертаємо увагу на сформованість навичок читання і під час відвідування уроків в основній і старшій школі. Постійну увагу приділяємо також і перевірці обчислювальних навичок молодших школярів.

Результати формування загально навчальних умінь та навичок школярів молодших класів щорічно обговорюються на засіданнях шкільного методичного об’єднання. За результатами перевірок видаються накази по школі.

Якість навчальних досягнень учнів ми перевіряємо, використовуючи усну та письмову форму перевірок. Усна – здійснюється під час відвідування уроків або на ГПД.

Письмова має перевагу над усною, бо впродовж уроку або його частини можна об’єктивно перевірити знання учнів усього класу.

В період з 12 по 20.09 кожного року ми проводимо “зондуючі” контрольні роботи з основ наук з метою мати чітке уявлення про дійсний стан навчальних досягнень учнів на початок навчального року та в кінці семестра.

Крім контрольних робіт здійснюємо тематичні перевірки, проводимо директорські контрольні роботи. Для обговорення результатів організовуємо наради вчителів, на яких робимо грунтовний аналіз якості навчальних досягнень учнів.

Результати перевірок заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі, засіданнях методичної ради чи шкільних методоб’єднань, видаються накази, у яких констатуються позитивні показники та недоліки в роботі.

Справі раціоналізації процесу контролю сприяє залучення до цієї роботи вчителів – методистів, старших учителів, голів методичних об’єднань, членів методичної ради школи.

У своїй діяльності ми використовуємо різні види і форми контролю, надаючи перевагу випередженому контролю, бо найважливіше в роботі – навчати учителів уникати помилок, формувати навички самоаналізу і самоконтролю.

На початок навчального року і кінець навчального року (вересень і квітень)

Ми плануємо фронтально – оглядовий контроль, яким охоплюємо майже всіх учителів, щоб знати, з якими потенціальними можливостями вступає в навчальний рік кожен учитель. Перш за все відвідуємо уроки новопризначених учителів, молодших учителів, тих учителів, в роботі яких за результатами минулого року були недоліки. Для цього контролю характерна одноразовість відвідування.

Випереджувальний контроль особливо ефективний при роботі з молодими вчителями, передбачає допомогу вчителю у поглибленні наукових та методичних знань.

Продовженням випереджувального контролю є персональний контроль, який передбачає довготривале вивчення роботи вчителя і надання йому допомоги, класно – узагальнюючий контроль та фронтальний контроль, які дають можливість вжити радикальних заходів щодо поліпшення становища.

За рік ми перевіряємо стан викладання двох предметів і два питання виховної роботи. Застосування зазначених видів контролю викладання основ наук, якості виховної роботи не виключає вибіркового, епізодичного відвідування уроків та позакласних виховних заходів, що здійснюється без попередження згідно з тижневим планом директором або заступником.

Якими б різноманітними не були управляючі функції керівника школи, головна з них – бути організатором навчально – виховного процесу. Шкільна адміністрація, плануючи роботу з підвищення ефективності внутрішкільного контролю, особливу увагу приділяє відвідуванню уроків. Саме урок – те місце, де відбувається основний процес навчання, виховання й розвитку особистості. Все життя школи, в основному, протікає на уроках. Варто пригадати з цього приводу слова В. Сухомлинського: “Урок – у ценрі уваги і турботи досвідченого директора. Досвід переконує, що відвідування й аналіз уроку – найважливіша робота директора”

За діючими нині нормативними документами, кожний адміністратор повинен відвідати стільки уроків, щоб знати стан справ у школі, дієво впливати на якість навчально – виховного процесу. Отже, для реалізації цих завдань директору потрібно відвідувати щотижня не менше 4-х уроків, а заступникові 5-6 заходів.

Плануючи відвідування уроків, ми визначаємо мету відвідування як системи уроків, так і кожного епізодичного відвідування, користуючись при цьому основними вимогами до навчання, виховання та розвитку учнів, специфікою роботи кожного вчителя чи класу, особливостями викладання кожного навчального предмету.

Наприклад, якість і рівень виконання навчальних програм, перевірка якості навчальних досягнень учнів, використання активних, інтерактивних методів навчання, інноваційних технологій, організація самостійності роботи учнів, використання між предметних і внутріпредметних зв’язків, формування опорних знань, використання інформативних технологій тощо.

Ми використовуємо різні форми відвідування уроків з метою отримання найбільш об’єктивної картини рівня викладання, якості навчальних досягнень учнів. Це:

відвідування всіх уроків протягом навчального дня у одного вчителя в різних класах; відвідування всіх уроків в 1 класі протягом 2 – 3 днів; відвідування уроків у різних вчителів у різних класах з метою вивчення певного питання.

Після відвідування уроку робиться аналіз. Такий вид управлінської діяльності, як аналіз уроку, впливає не тільки на вчителя, але й на самого керівника, розвиваючи його діалектичне мислення, формуючи системне бачення уроку й всієї педагогічної дійсності. В. Сухомлинський писав: “Своїм педагогічним досвідом я зобов’язаний розумним, думаючим учителям, уроки яких я відвідував і аналізував”.

Адміністрація школи також приділяє увагу контролю за станом організації виховного процесу, який здійснюється у ході викладання наук, проведенні позакласних та позашкільних заходів.

Систематично проводимо вивчення шкільної документації (плани роботи класних керівників, керівників гуртків), планів роботи учнівських організацій тощо.

Вивчається й узагальнюється стан морального, трудового, патріотичного, естетичного, правового, екологічного, фізичного виховання учнів, стан профорієнтаційної роботи.

Здійснюється контроль за проведенням загально шкільних виховних заходів згідно з річним планом роботи школи.

Постійна увага приділяється вивченню, узагальненню й упровадженню в практику передового педагогічного досвіду класних керівників, керівників гуртків.

Контролюючи виховну роботу в школі, слід пам’ятати, що ми не можемо повністю відповідати за рівень вихованості школярів, а тому слід оцінювати лише ступінь позитивного впливу педагогів на рівень розвитку особистості школяра.

Двічі на рік ми контролюємо виконання планів роботи класних керівників, перевіряємо роботу шкільної бібліотеки, стан гурткової роботи. Не випадає з поля зору і навчально – виховний процес в ГПД.

У ході відвідування уроку чи позакласного заходу робляться записи в журнали внутрішкільного контролю:

– дата відвідування;

– клас;

– мета відвідування;

– тема, мета, яку ставив учитель.

На кожного педагогічного працівника в журналі контролю відводиться певна кількість сторінок.

Після відвідування уроку, виховного заходу, перевірки шкільної документації, перевіряючий записує в журналі висновки, де дає загальну оцінку заходу, виходячи з його ефективності та досягнення вчителем мети, а також вказані недоліки, пропозиції та побажання.

З метою вироблення єдиних вимог у справі здійснення контролю за роботою педагогів з боку директора та заступників ми практикуємо спільне відвідування уроків.

Питання контролю розглядаємо на нарадах при директору та педрадах.
(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Організація внутрішкільного контролю адміністрації школи