Программы ЗНО 2013 Английский язык

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ Морфологія Іменник. Вживання іменників у однині та у множині. Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок. Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль. Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників. Займенник. Види займенників. Вживання займенників. Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II. Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand. Структура to be going to do smth. Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти. Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc) Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники. Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників. Частка. Особливості вживання to з дієсловами. Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності. Синтаксис Структура різних типів речень. Прості речення. Безособові речення. Складні речення (складносурядні і складнопідрядні). Пряма і непряма мова. Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях. Словотворення Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів. ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів)


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Программы ЗНО 2013 Английский язык