План роботи Красненського НВК на 2012-2013 навчальний рік

Згурівський районний відділ освіти

План

Навчально – виховного процесу

Красненського

Навчально-виховного комплексу

“Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів-дитячий садок”

На 2012-2013 н. р.

С. Красне

2012

Конституція України, Закон України “Про освіту”, державна національна програма “Освіта” принципово змінили мету роботи школи – від засвоєння учнями знань до всебічного розвитку людини як особистості, як найвищої цінності суспільства. Тому, працюючи над удосконаленням змісту навчально – виховного процесу, слід врахувати сучасні економічні і соціальні потреби.

У минулому навчальному році педагогічний колектив школи працював над тим, щоб підготувати дитину до життя. Особливого значення набула проблема активізації пізнавальної діяльності, адже суспільство потребує людей освічених, здатних самостійно мислити, швидко орієнтуватись у життєвих ситуаціях. Працюючи над цією проблемою, вчителі впроваджували різноманітні форми і методи роботи, розробляли нові прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів і впроваджували їх як на уроках, так і в позаурочний час. Тому всі учні успішно закінчили навчальний рік. Цей показник сталий уже протягом п’яти років. Педагогічний колектив у минулому навчальному році працював над проблемою “Спрямування системи роботи вчителя на гармонійний розвиток особистості” , розробкою нових підходів до контролю за рівнем знань, умінь і навичок учнів, розробкою нетрадиційних форм проведення уроків. Крім того, кожен учитель працював над самостійно обраною темою, яка б розв’язувала проблему школи. Пошуки вчителів дали позитивні результати, порівнюючи з минулими роками.

Результати

Навчальної діяльності учнів

Красненського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок”

Таблиця 1

Роки

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2009-2010

2010-2011

2012-2013

Успішність учнів, %

100

100

100

100

100

100

Кількість учнів, призерів предметних олімпіад

Районних

10

8

8

8

8

7

Обласних

1

1

Кількість учнів, учасників захисту робіт МАН

Районних

1

1

1

1

1

1

Обласних

1

1

1

1

1

Процент вступу випускників

90

60

100

100

100

Необхідною умовою успішного навчання є високий рівень сформованості навичок читання учнів. Успішно працювали вчителі початкових класів Гомоляк Л. О., Сергієнко М. Й. Учителька української мови та літератури Новосільська К. Ф. разом з бібліотекарем Сергієнко М. Й. з вироблення навичок читання, пропаганді книги, розширенню читацьких інтересів.

Основою і запорукою успішного навчання учнів, їх творчого росту є високий рівень педагогічної майстерності вчителів. Саме тому і зверталась особлива увага на ріст методичної майстерності вчителів. З цією метою в школі працювали методоб”єднання вчителів початкових класів, школа підвищення педагогічної майстерності вчителів, які працюють в школі І-ІІІ ступенів та методоб’єднання класних керівників і класоводів.

Рівень знань учнів підтвердився результатами шкільних, районних, обласних предметних олімпіад, результатами контрольних робіт, державних підсумкових атестацій, кількістю випускників, які вступили до вузів на державне відділення.

У минулому навчальному році значна увага зверталась на організацію виховної роботи з учнями. Проводилась робота з важковиховуваними дітьми, дітьми з неблагополучних сімей. Дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам, інвалідам надавалась матеріальна допомога.

Проте в школі є ряд проблем, над вирішенням яких слід працювати педагогічному колективу:

{C}- робота з обдарованими дітьми,

{C}- робота над розвитком творчих здібностей учнів,

{C}- виховання конкурентно спроможної особистості в умовах сучасного життя,

{C}- робота з важковиховуваними дітьми та дітьми з неблагополучних сімей,

{C}- зайнятість дітей в позаурочний час.

Для успішного розв’язання даних проблем педагогічний колектив школи вважає за необхідне продовжити роботу над вирішенням проблемного питання: “Спрямування системи роботи вчителя на гармонійний розвиток особистості” . Усю методичну роботу буде підпорядковано розвитку творчої особистості вчителя через участь у методичних об’єднаннях, творчих групах, проблемних семінарах, організації самоосвіти.

Робота з учнівським колективом спрямована на розвиток творчих здібностей і обдарувань учня, стимулювання творчої активності через проведення конкурсів, олімпіад, турнірів, відзначення переможців призами, преміями, визначенням кращих творчих особистостей серед учнів школи.

З метою залучення учнів до роботи з науковою літературою, енциклопедіями, довідковою літературою запровадити творчі завдання з основ наук. Завдання оголошувати на робочих лінійках, а також висвітлювати на спеціальному стенді. Щомісячно підводити підсумки роботи, обов’язково відзначати переможців.

Для організації роботи з важковиховуваними дітьми, дітьми з неблагополучних сімей, віднесених до групи ризику, залучити громадські організації, батьківський комітет. Залучити спонсорів до проведення операції “Милосердя”, мета якого: допомога дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей.

В основу виховної діяльності школи покладено систему “Школа – родина” та “Школа сприяння здоров’ю”. Головне завдання – захист прав та інтересів кожної дитини, її честі, гідності, забезпечення справедливого гуманного ставлення до школярів. Впроваджується у практику роботи школи програма превентивного виховання “Майбутнє починається сьогодні”

Таблиця 2

Росту

Педагогічної майстерності

Вчителів за 5 років

Роки

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2012-2013

1.

Всього вчителів

19

18

16

16

16

15

2.

Старші вчителі

2

2

2

2

2

2

3.

Вчителі, що мають вищу категорію

4

4

5

5

5

5

4.

І категорію

4

2

5

5

4

5

5.

ІІ категорію

5

5

3

1

4

2

6.

Вчителі-спеціалісти

4

7

3

5

3

2

Циклограма роботи школи

Педагогічні ради

Виробничі наради

Наради при директору

Робота з місцевими органами влади

Робота з молодими вчителями

Засідання методоб’єднання класних ке-рівників і класоводів

Методоб’єднання вчителів початкових класів

Засідання методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Методоб’єднання вчителів природничо-математичного циклу

Засідання старостату

Засідання батьківського комітету

Засідання атестаційної комісії

Засідання профспілкового комітету

Вечори відпочинку школярів

Загальношкільні лінійки

Понеділок

3

4

1

2

3

4

Вівторок

1

2

3

4

Середа

4

2

1

Четвер

4

2

3

П’ятниця

3

4

Р О З Д І Л И

Дата

Практичні заходи щодо забезпечення конститу-ційного права громадян на освіту. Забезпечення соціального захисту ді-тей, охорона їх життя і здоров’я.

“Наш дім” – “Родина”.

Робота з педагогічними кадрами.

Демократизація і коор-динація внутрішкільно-го управління.

Забезпечення життєдіяльнос-ті школи, ство-рення умов для навчання і ви-ховання дітей

Організація внутрішкіль-ного контролю. Управ-лінські рішення.

1

2

3

4

5

6

7

СЕРПЕНЬ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 11

Завершення обліку дітей, що йдуть до 1 класу.

Заготівля овочів та фруктів для їдальні.

Директор

Завгосп

12 – 18

Поповнення бібліотеки підручниками.

Бібліотекар

Завгосп

Благоустрій шкільного подвір’я.

Завгосп

19 – 25

Зібрати заяви батьків про зарахування учнів в 10 клас, оформити особові справи.

Директор

Кл. керівник 10 кл.

Підсумки діагностування вчителів.

Заступник

Розподіл і видача підручників вчителям і учням.

Бібліотекар

Готовність приміщення школи до об’їзду.

Оформити акт готовності школи до нового навчального року.

Директор

Засідання педагогічної ради:

“Про підсумки роботи педколективу за 2012 – 2013 н. р. та завдання на 2013 – 2014 н. р.”

Директор

Накази:

“Про зарахування учнів до 10 класу”

Директор

26 – 31

Атестація навчальних кабінетів (І етап)

– Укр.. мови та літератури;

– математики

– поч. класів;

Дирекція

Оформлення документації для роботи шкільної їдальні.

Директор

Завгосп

Нарада при директору:

1. Про стан забезпечення підручниками.

2. Правила внутрішкільного розпорядку для працівників школи.

Накази:

“Про розподіл годин, доручень, обов’язків серед працівників школи.”

Директор

ВЕРЕСЕНЬ

1

2

3

4

5

6

7

1 -9

Завершення обліку дітей 2-9, 11 кл.

Директор

Заповнення алфавітної книги.

Директор

Організація підвозу учнів з

С. Олександринівка.

Директор

Зарахування дітей дошкільного віку до дошкільної групи короткочасного перебування.

Директор

Свято першого дзвінка.

Засідання батьківського комітету:

1. Про забезпечення учнів підручниками, приладдям, формами.

2. Про гаряче харчування дітей.

Директор

Голова б/к

Рейд “Діти і вулиця”. Організація контролю за відвідуванням учнями школи

Директор

Участь у районному фотоконкурсі “Недосяжна моя Україна”

Вивчення навчальних програм, методичних листів з плануванням роботи.

Заступник

Бібліотекар

Розклад уроків на І семестр.

Заступник

Вимоги до ведення класних журналів.

Заступник

Організація гарячого харчування учнів у шкільній їдальні.

Директор

Завгосп

Заготівля овочів і фруктів.

Завгосп

Виробнича нарада:

1. Про участь учителів школи в серпневій педагогічній конференції.

Заступник

Накази:

“Про роботу дошкільної групи з короткочасним перебуванням.”

Директор

“Про методичну роботу в школі.”

Заступник

“Про забезпечення охорони життя і здоров’я дітей.”

Директор

“Про розподіл обов’язків між керівниками школи.”

Директор

“Про організацію гарячого харчування учнів.”

Директор

10 – 16

Поновити списки:

Багатодітних сімей,

Малозабезпечених сімей,

Неповних сімей,

Дітей – напівсиріт,

Дітей без опіки,

Дітей, схильних до правопорушень.

Директор

Скласти соціальний паспорт навчального закладу

Директор

Перевибори до органів шкільного самоврядування:

– організаційні збори у класах

– вибори активу

– розподіл доручень

Педагог – організатор

Вступні інструктажі та бесіди з правил безпечної поведінки

Класоводи

Кл. керівники

Учителі-предметники

День фізкультури і спорту

Педагог-організатор

Уч. фізкультури

Робота з молодими вчителями:

– ведення класних журналів

– календарне планування

– оцінювання знань учнів.

Заступник

Графік контрольних робіт

Заступник

Затвердження календарних планів.

Директор

Заступник

Планування роботи методоб’єднань.

Заступник

Індивідуальна методична допомога вчителям.

Заступник

Організація роботи дошкільної групи короткочасного перебування.

Директор

Вихователь

Накази:

“Про охорону праці і техніку безпеки в школі.”

Директор

“Про організацію стажування молодих спеціалістів.”

Заступник

“Про роботу з обдарованими дітьми.”

Директор

“Про продовження експериментальної роботи в школі”

“Про створення атестаційної комісії”

Директор

17 – 23

Дошкільна підготовка майбутніх першокласників (планування)

Вихователь

Робота з місцевими органами влади: про безкоштовне гаряче харчування дітей 2-9, 11кл. та дошкільної групи

Директор

Батьківські збори в 2-4 класах.

Директор

Класоводи

“Школа – родина”

– повторення прав і обов’язків органів учнівського самоврядування;

– організаційне засідання шкільного старостату.

Педагог – організатор

Шкільне свято квітів “Барви осені”.

Педагог-організатор

Кл. керівники, класоводи

Засідання методоб’єднання класних керівників і класоводів (згідно плану).

Керівник методоб’єднання

Оглядовий контроль в 2-4 класах.

Директор

Заступник

Затвердження планів виховної роботи в 2-9, 11 класах.

Директор

Заступник

Персональний контроль за плануванням уроків розвитку зв’язного мовлення.

Директор

Заступник

Підготовка котельні до роботи в зимовий період.

Директор

Накази:

“Про організацію конкурсу “Живи, книго!”

Заступник

“Про правову освіту школярів.”

Заступник

24 – 30

Розподіл учнів на групи за станом здоров’я для занять з фізичної культури

Зав ФАПом

Директор

1. Тиждень безпеки руху дітей “Мова вулиці”

2. День бібліотек.

Бібліотекар

До 70-Дня партизанської слави:

– Загальна шкільна лінійка;

– Покладання квітів до пам’ятника;

– Тематичний цикл бесід.

Засідання методоб”єднання вчителів початкових класів (згідно плану)

Керівник методоб’єднання

Засідання методоб”єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (згідно плану).

Керівник методоб’єднання

Засідання методоб”єднання вчителів природничо-математичного циклу (згідно плану).

Керівник методоб’єднання

Оглядовий контроль у 5-9 класах.

Директор

Заступники

Рівень сформованості навичок читання молодших школярів.

Заступник

Зондуючі контрольні роботи в 3-4 класах

Заступник

Утеплення приміщення, підготовка його до роботи в зимовий період.

Директор

Завгосп

Нарада при директору:

1. Дотримання правил техніки безпеки на уроках фізкультури, трудового навчання, хімії, фізики, біології.

2. Про підсумки планування роботи вчителями – предметниками, класоводами, класними керівниками.

3. Дотримання єдиного орфографічного режиму.

ЖОВТЕНЬ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 7

Контроль за працевлаштуванням випускників школи. (Останні 2 роки.)

Директор

День учителя: привітання вчителів

Педагог – організатор

Конкурс “Міс Золота осінь”

Педагог – організатор

Участь в акції “Здорова родина – успішна країна”

Родинне свято “Родина, родина…”

Педагог – організатор

Зондуючі контрольні роботи в 5-9, 11 кл.

Заступник

Роль класного керівника, класовода, учителя-предметника у веденні щоденників учнів.

Заступники

Утеплення приміщення школи.

Директор

Завгосп

8 – 14

Робота з дітьми, що мають психо-фізичні вади.

Директор

Медичний огляд дітей. Розподіл за групами для занять з фізичної культури

Директор

Мед. сестра

Шкільні предметні олімпіади.

Заступники

Класоводи

Години спілкування “Права дитини на папері та в житті” (5-8 кл.)

Класні керівники.

“Посвята в читачі” – бібліотечний урок

Бібліотекар

“Веселі старти”

(5-8 кл.)

Педагог-організатор

Робота з молодими вчителями:

– робота з обдарованими дітьми;

– ведення класних журналів;

Директор

– оцінювання знань учнів початкової школи.

Заступник

Уроки молодого учителя. ( Горкава І. В.)

Вибіркова перевірка рівня сформованості навичок читання (2, 4 класи).

Заступники

Готовність до опалювального сезону.

Директор

15 – 21

Робота з місцевими органами влади:

– робота з учнями, схильними до правопорушень і бродіння.

Директор

Тиждень світової літератури.

Уч. світ. л-ри

Операція “Пам’ятник”

Педагог – організатор

Проведення шкільних предметних олімпіад

Заступник

Конкурс з української мови ім. П. Яцика

Уч. укр. мови

.

Засідання методоб’єднання класних керівників і класоводів.

Керівник методоб’єднання

Класно-узагальнюючий контроль у 5 кл.

Директор

Заступники

Перевірка ведення зошитів учнями.

Заступники

Стан викладання української мови у 2-4 класах

Директор

Заступники

Засідання педагогічної ради:

“Розвивальне освітнє середовище як фактор оволодіння мистецтвом мислення молодшими школярами”

22 – 26

Операція “Діти на уроці”

Кл. керівники

Заступники

День учня в школі.

Педагог – організатор

Загальношкільні батьківські збори.

Директор

Диспут “Конституційні права та обов’язки громадян”

Учитель правознавства

Звіти з самоосвіти вчителів 2-4 класів. Директор

Шкільний конкурс “Учитель року”

Заступники

Засідання методоб”єднання вчителів початкових класів.

Керівник методоб’єднання

Участь у конкурсі “Класний керівник року”

Заступники

Засідання методоб”єднання вчителів природничо-математичного циклу (згідно плану)

Керівник методоб”єднання

Стан викладання математики в 2-4 класах.

Директор

Стан ведення варіативної частини навчального плану у початкових класах

Заступники

Нарада при директору:

1. Про підсумки проведення предметних тижнів у школі.

2. Про стан викладання предметів у 4 класі

3. Про ведення щоденників учнями.

ЛИСТОПАД

1

2

3

4

5

6

7

1 – 11

Тиждень української мови та літератури в школі (за окремим планом).

Випуск літературної газети “Мова рідна – слово рідне”

Уч. укр. мови

Родинне свято “Школа – наш дім”

Педагог-організатор

Участь у шкільному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

Уч. укр. мови та літ.

Стан ведення учнівських зошитів.

Заступники

Контроль самоосвіти вчителів предметників.

Директор

Уроки фізкультури в початкових класах.

Директор

Заступники

Участь у конкурсі “Учитель року – 2012”

Заступник

Інвентаризація шкільного майна.

Директор

Завгосп

Виробнича нарада:

1. Про стан ведення і перевірки учнівських зошитів.

Накази:

“Про охорону праці і техніку безпеки в школі.”

Директор

“Про створення інвентаризаційної комісії.”

Директор

12 – 18

Засідання батьківського комітету:

1. Про роботу з учнями, схильними до правопорушень.

2. Відвідування учнями школи.

Директор

Шкільні предметні олімпіади.

Заступник

Екскурсія: “Чим славиться твоя вулиця.” (5-7 кл)

Кл. керівники

Участь у виставці “Скарби рідного краю”

Педагог – організатор

Робота з молодими вчителями:

– Оцінювання навчальних досягнень учнів.

Заступники

Стан викладання природничих наук у школі.

Заступник

Контроль оцінювання якості знань учнів.

Заступники

Уроки української мови та літератури в 5-9, 11 кл.

Директор

Заступники

Інвентаризація шкільного майна.

Директор

Завгосп

Накази:

“Про стан ведення учнівських зошитів”

Заступники

“Про стан викладання фізичної культури у початкових класах”

Директор

19 – 25

Робота з місцевими органами влади:

– харчування учнів у шкільній їдальні.

– Робота з неблагополучними сім’ями;

Директор

Тематична лінійка “Скажемо палінню – “НІ!”

Виставка плакатів “Не губіть життя”.

Участь в акції “Здорова родина – успішна країна”

Спортивне свято “Тато, Мама, я – спортивна сім”я”.

Тиждень педагогічної майстерності вчителів гуманітарного циклу.

Заступник

Перевірка стану підручників.

Бібліотекар

Заступники

Контроль за роботою класних керівників: індивідуальна робота з учнями різних категорій, результативність цієї роботи, взаємовідвідування уроків

Заступники

Накази:

“Про підсумки І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.”

Заступники

“Про техніку безпеки в зв’язку з льодоставом.”

Директор

“Про наслідки інвентаризації в школі”

Директор

26 – 30

Зустріч учнів, схильних до правопорушень з працівниками дитячої кримінальної міліції.

Директор

Участь у районному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

Уч. укр. мови та літ.

День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (літературно-музична композиція – реквієм)

Участь у Всеукраїнському природничому конкурсі “Колосок”

Координатор

Засідання методоб”єднання вчителів початкових класів. (Згідно плану)

Керівник методоб’єднання

Стан викладання математики в школі.

Директор

Стан ведення класних журналів.

Заступники

Стан викладання української мови в початковій школі.

Заступники

Огляд кабінетів (І тур)

Директор

Нарада при директору:

1. Про підсумки проведення предметних тижнів.

2. Про роботу шкільної бібліотеки.

3. Про роботу з учнями, схильними до правопорушень.

4. Про хід виконання програми “Школа-родина”

Накази:

“Про роботу з учнями, схильними до правопорушень”

Заступники

ГРУДЕНЬ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 9

Тиждень трудового навчання.

Виставка дитячих робіт з природного матеріалу. Уч. тр. навч.

Районні предметні олімпіади.

Заступник

– Тематична лінійка: “1 грудня – День боротьби зі СНІДом”

Педагог-організатор

Участь у виставці-конкурсі “Новорічна композиція”

Педагог – організатор

Участь у виставці-конкурсі “Новорічний сувенір”

Педагог-організатор

Тиждень пропаганди здорового способу життя

Уч. ОЗ

Медсестра

Конкурс-виставка листівок “Молодь за здоровий спосіб життя”

Уч. ОЗ

Стан ведення учнівських щоденників.

Заступник

Стан викладання освітньої галузі (технології).

Заступник

Накази:

“Про стан ведення учнівських щоденників”

Заступник

10 – 16

Батьківські збори в 2-4 кл “Попередження насильства в сім’ї”

Директор

Народне свято Андрія.

Педагог – організатор

Підготовка до новорічних свят.

Педагог – організатор

– родинне свято за участю членів товариства “Школа – родина”

– фотовиставка “Чарівний світ навколо нас”

Робота з молодими вчителями:

– інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урокі.

Директор

Оперативно – якісний контроль в 2-4 кл. (укр. мова, математика)

Директор

Заступник

Оперативно – якісний контроль в 5-9,11 кл.

Директор

Заступник

Накази:

“Про стан викладання освітньої галузі (технології)”

Заступник

17 – 23

Робота з місцевими органами влади:

– умови проживання дітей в неблагополучних сім’ях.

Директор

Батьківські збори в 5-9, 11 кл “Попередження насильства в сім’ї”

Директор

Ї

Благодійна акція “Святий Миколай”

Педагог – організатор

Засідання методоб’єднання класних керівників і класоводів (згідно плану).

Керівник методоб’єднання

Оперативно-якісний контроль в 5-9,11 кл.

Директор

Заступник

Рівень сформованості навичок читання учнів 5-9кл.

Заступник

Робота педагогічного колективу з обдарованими дітьми (відмінниками).

Заступник

Засідання педагогічної ради:

“Формування умінь мовленнєвої діяльності (аудіювання й говоріння) в учнів на уроках української мови як державної, читання, літератури”

Директор

Накази:

“Про підсумки оперативно – якісного контролю в 2-4 кл.”

Заступник

24 – 28

Творчий звіт гуртків.

Керівники гуртків

Вікторина на тему: “Народні звичаї та традиції”

Уч. укр. літ.

Уч. світ..літ.

Новорічне свято.

Педагог – організатор

Підсумкове засідання старостату (згідно плану)

Педагог – організатор

Засідання методоб’єднання вчителів природничо-математичного циклу (згідно плану).

Керівник методоб’єднання

Стан проведення бібліотечних годин в 2-4 кл.

Заступник

Стан ведення класних журналів.

Заступник

Нарада при директору:

1. Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр.

2. Про роботу з відмінниками.

Накази:

“Про рівень сформованості навичок читання в 2-9 кл.”

Заступник

“Про підсумки оперативно-якісного контролю в 5-9, 11 кл.”

Заступник

“Про стан ведення класних журналів”

Директор

СІЧЕНЬ

1

2

3

4

5

6

7

2 – 6

Режим діяльності учнів, схильних до правопорушень, у позаурочний час.

Директор

Календарні свята та обряди. (Зимовий цикл)

Педагог-організатор

Кл. керівн.

– Зимові старти (2-4 кл)

Класоводи

– Турнір “Розумники і розумниці” (4-6 кл.)

Заступник

Виробнича нарада:

1. Стан ведення шкільної документації.

Накази:

“Про підсумки вивчення ЦО за 2012 рік.”

Директор

“Про завдання та вивчення ЦО в 2013 році.”

Директор

8-13

Робота з органами місцевого самоврядування:

– охорона дітей від насильства батьків

Директор

Практичні заняття з правил дорожнього руху “Дорожні знаки”

Уч. ОЗ

– Подорож у країну загадалію. Конкурс загадок, веселих питань (6 кл.) Уч. укр. літ.

Участь у конкурсі “космічні фантазії”

Педагог-організатор

Участь у виставці-конкурсі образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва “Знай і люби свій край”

Педагог-організатор, кер. гуртка

Робота з молодими вчителями:

– планування роботи на ІІ семестр

– ведення шкільної документації.

Директор

Заступники

Накази:

“Про стан самоосвіти вчителів.”

Заступники

“Про систему роботи Перепелиці І. О.”

Заступник

14-20

– Конкурс віршів та пісень про зиму (початкові класи)

Класоводи

– Година розваг “Сміємося, жартуємо” (7 кл.)

Педагог-організатор

– Змагання “Веселі старти”(5-6 кл.)

Уч. фізкультури

Місячник патріотичного виховання “Я – громадянин, я – патріот” (з 23.01 по 23. 02 2013 р.)

Контроль за роботою з обдарованими дітьми.

Директор

Контроль за використанням інноваційних форм роботи на уроках української мови в 3-9, 11 класах.

Заступники

Накази:

“Про охорону праці і техніку безпеки в школі.”

Директор

21-31

Засідання старостату:

– стан збереження шкільних підручників, посібників, шкільного майна, приміщення закладу

Директор

Тиждень німецької мови в школі.

Уч. нім. мови

“Нумо, козаки!” (6-9 кл.)

Педагог-організатор

Контроль за уроками зв’язного мовлення з укр. мови та літератури.

Директор

Стан викладання основ здоров’я

Заступники

Нарада при директору:

1. Участь учителів у січневій педагогічній конференції.

2. Про підсумки проведення тижня німецької мови в школі.

3. Робота з дітьми по підготовці до навчання в школі.

ЛЮТИЙ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 10

До Дня святого Валентина:

Педагог-організатор

– Конкурс на кращу листівку-валентинку.

Уч. обр. мистецтва

– Літературно – музичний вечір “Любов дала життя і рух, і сили”(5-11 кл.)

Родинне свято “Батьки і діти – нероздільне коло”.

Педагог-організатор

Контроль за роботою з обдарованими дітьми.

Заступник

Контроль за уміннями учнів застосовувати знання для розв’язання теоретичних і практичних природничих задач.

Заступник

Контроль за формуванням правосвідомості та правової культури на уроках правознавства.

Заступник

Накази:

“Про початок підготовки до державної атестації, стан тематичного повторення вивченого матеріалу.”

Заступники

11-17

Медичний огляд дітей. Розподіл за групами за станом здоров’я

Директор

Мед. сестра

Класні батьківські збори в 2-11 класах.

Директор

Шкільна зимова олімпіада “Зимові старти” (8-11 кл.)

Уч. Фізкультури

– Українські вечорниці (9-11кл.)

Педагог-організатор

Уч. укр. літератури

Засідання методоб”єднання вчителів початкових класвів. (Згідно плану)

Керівник методоб”єднання.

Стан ведення уроків естетичного циклу.

Заступник

Реалізація виховного потенціалу навчальних предметів: історія, література, київщинознавство.

Директор

Заступники

Накази:

“Про наслідки медичного огляду учнів”

Директор

18-24

Робота з місцевими органами влади:

– наставницька робота з учнями, схильними до правопорушень.

Директор

Заступники

21 – День Соборності України. Відкриті уроки 8-11 кл.

Уч. Правознавства

Брейн-ринг “Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки” 8-11 кл.

Уч. Правознавства.

Вечір козацьких традицій “Ми діти козацької слави” (8-11 кл.)

Педпгог-організатор.

Веселі спортивні змагання.

Спортивні змагання “Лицарський турнір”

5-11 кл.

Засідання методоб”єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (Згідно плану)

Заступник

День рідної мови. Цикл бесід “Мова рідна, живи в ріднім домі!”

Уч. укр. мови

Стан підготовки дітей до навчання у 1 класі.

Директор

Стан викладання географії у школі.

Заступники

Засідання педагогічної ради:

“Як виховати людину нового зразка”

25-28

Тиждень фізики і хімії в школі.

Година цікавої фізики (7-11 кл. кл.)”

Уч. фізики

Урок-гра “Щасливий випадок” (9-11 кл)

Уч. хімії

Засідання старостату (згідно плану)

Педагог-організатор.

Підсумки місячника патріотичного виховання

Засідання методоб’єднання класних керівників і класоводів (згідно плану).

Керівник методоб’єднання

Засідання методоб’єднання вчителів природничо-математичного циклу (згідно плану).

Керівник методоб’єднання

Контроль за реалізацією проекту “Школа сприяння здоров”ю”

Заступники

Нарада при директору:

1. Робота з учнями, що потребують особливого контролю і уваги.

2. Підсумки проведення предметних тижнів.

БЕРЕЗЕНЬ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 10

Участь у конкурсі, присвяченому Шевченківським дням

Педагог-організатор

Уч. укр. мови

Класоводи

– Свято жінки “Кожна мати із весною схожа”.

Педагог-організатор

Стан ведення та перевірки учнівських зошитів.

Заступники

Уроки читання та української мови в 4 класі.

Заступник

Уроки фізичної культури у 5-9, 11 кл.

Заступник

Виробнича нарада:

1. Про роботу з молодими вчителями.

Накази:

“Про стан викладання хімії у 7-9, 11 класах”

“Про стан викладання української мови в школі.”

Заступники

11 – 17

Тиждень музики і художньої самодіяльності школи. Конкурс на кращу пісню-веснянку.

Заступники

Уч. музики

Участь у районному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячої творчості “Знай і люби свій рідний край”

Засідання методоб”днання вчителів початкових класів.

Керівник методоб”єднання.

Стан ведення учнівських щоденників.

Заступники

Уроки молодих учителів.

Директор

Заступники

Стан вивчення правил дорожнього руху.

Директор

Накази:

“Про правила поведінки на льоду.”

“Про роботу з обдарованими дітьми.”

“Про стан ведення уроків фізичної культури у 5-9,11 класах”.

Заступники

18 – 24

Робота з місцевими органами влади:

– працевлаштування та подальше навчання учнів 9 класу

Директор

Тиждень фізкультури в школі.

Уч. ф-ри

– Першість школи з волейболу (8-11 кл.)

Уч. ф-ри

– Спортивні змагання “Лицарський турнір” (5-11 кл.)

Уч. ф-ри

Участь у Міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру”

Координатор

Підготовка до роботи районних методичних об’єднань.

Заступник

Бібліотекар

Стан проведення повторення та систематизації вивченого програмового матеріалу.

Заступники

Стан викладання основ здоров’я в школі.

Директор

Контроль за роботою класних керівників:

– спільна робота класу і сім’ї, громадськості

Директор

Накази:

“Про стан ведення курсів у школі.”

Директор

25 – 31

Списки учнів 11 класу, які проходитимуть ЗНО в 2012 році

Директор

Тиждень книги.

Гра-подорож “Казкова країна Мудрої книги”

Бібліотекар

Засідання старостату (згідно плану)

Педагог-організатор

Участь в акції “Ліси для нащадків” (прибирання території сільського парку)

Уч. біології

Уч. труд. навчання

Участь у роботі районних методичних об’єднань.

Стан ведення класних журналів.

Заступники

Контроль за самоосвітою вчителів. (Робота над проблемним питанням)

Заступники

Нарада при директору:

1. Підсумки проведення предметних тижнів.

2. Про стан проведення тематичного повторення раніше вивченого матеріалу.

3. Про роботу над помилками в учнівських зошитах.

4. Про результативність ведення уроків основ здоров” я

КВІТЕНЬ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 7

Гра – конкурс “Де козак, там і слава” (5-11 кл.)

Педагог-організатор

– Гуморина – 2012. (початкова школа)

Класоводи

– 7 квітня – Всесвітній день здоров’я. Спортивні змагання “Лицарські турніри”

5-8 кл.

Участь у Всеукраїнському тижні охорони навколишнього середовища

Уч. біології

Випуск методичного бюлетеня

Заступники

Контроль за виконанням навчальних програм.

Заступники

Рівень сформованості навичок читання учнів 2-4 класів

Заступник

Накази:

“Про стан вивчення правил дорожнього руху.”

Директор

“Про самоосвіту вчителів школи.”

“Про підсумки атестації”

Заступники

8 – 14

Місячник охорони довкілля

(з 06.04 по 06.05. 2012).

Уч. біології

УЧ. ОЗ

Педагог-організатор

Участь у районному екологічному зльоті учнівської молоді Згурівщини

Уч. біології

Акція “День Землі”

Кл. керівники

Операція “Ветеран живе поруч”

Педагог-організатор

Робота з молодими вчителями:

– нові педагогічні технології навчання учнів.

Директор

Уроки молодих учителів.

Заступник

Уроки розвитку зв’язного мовлення в 2-9,11 кл.

Заступники

Благоустрій території школи.

Завгосп

Накази:

“Про стан виконання навчальних програм.”

Заступник

15 – 21

Робота з місцевими органами влади:

– зустріч учнів, учителів, батьків з правоохоронними органами району.

Директор

День прощання з букварем.

До міжнародного дня пам’ятників та історичних місць – конкурс знавців культурних пам’яток Згурівщини

Участь у святі “Лідер року”

Акція “До чистих джерел”

Педагог-організатор

Тиждень майстерності молодих учителів та звіт їх наставників.

Заступники

Розклад консультацій до державної підсумкової атестації.

Заступники

Засідання методоб’єднання класних керівників і класоводів (згідно плану).

Керівник методоб’єднання

Контроль за підготовкою до державної підсумкової атестації з математики в 9 класі.

Директор

Благоустрій території школи.

Завгосп

Засідання педагогічної ради:

“Використання методу проектів у викладанні предметів.”

Накази:

“Про стан підготовки до державної атестації.”

Директор

22 – 30

Засідання старостату (згідно плану)

Педагог – організатор

Участь у районному святі екологічних бригад

Педагог-організатор

Уч. біології

Реквієм “Ще кровоточать рани Чорнобиля” (6-9 кл.)

Уч. біології

Педагог-організатор

Участь у всеукраїнському фізичному конкурсі “Левеня”

Координатор

Засідання методоб’єднання вчителів природничо-математичного циклу (згідно плану).

Керівник методоб’єднання

Контроль за тематичним повторенням програмового матеріалу.

Директор

Заступник

Нарада при директору:

1. Стан проведення уроків розвитку зв’язного мовлення в 2 – 9, 11 кл.

2. Про тиждень майстерності молодих учителів.

3. Про тиждень правознавства в школі.

Накази:

“Про стан проведення уроків розвитку зв’язного мовлення та позакласного читання в 2 – 9, 11 кл.”

4.Про хід виконання програми “Школа сприяння здоров”ю”

Директор.

ТРАВЕНЬ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 5

Оздоровлення дітей.

Директор

1. День Матері. Свято “Все до серденька матері горнеться.”

Педагог-організатор.

2. Операція “Ветеран”

3. Екскурсія в музей “Аркадіївська берегиня”.

Директор

4. Операція “Забуті могили”.

Кл. керівники, класоводи.

5. 5. Круглий стіл “День Європи. Чи стала Україна сучасною європейською державою?” (8-11 кл.)

Кл. керівники.

Оперативно-якісний контроль в 2-4 кл. (укр. мова, математика, читання)

Контроль за виконанням практикуму з фізики.

Заступники

Державна підсумкова атестація в 4 класі

Заступники

Класовод 4 класу

Виробнича нарада:

1. Узагальнення роботи педколективу над проблемним питанням школи.

Накази:

“Про вивчення і узагальнення ППД в школі”

Заступники

“Про проведення дня ЦО в школі.”

Директор

6-12

Тиждень історії в школі.

Уч. історії

– День Перемоги.

– Зустріч з ветеранами війни.

– Операція-вітання “З добрим ранком, ветеране!

– Участь в загальносільському святі “Навіки в пам”яті народній”.

Директор

Заступники

Педагог-організатор

Оперативно-якісний контроль в 5- 9, 11 кл.

Директор

Заступники

Стан ведення класних журналів.

Заступники

Накази:

“Про підсумки оперативно – якісного контролю в 2 – 9, 11 кл.”

Заступники

“Про рівень сформованості навичок читання учнів 2 – 9,11 кл.”

Заступник

“Про підсумки конкурсу “Живи, книго!”

Заступники

Бібліотекар

Засідання педагогічної ради:

“Про допуск до державної підсумкової атестації”

13-19

Робота з місцевими органами влади:

– зайнятість дітей, схильних до правопорушень, влітку.

Директор

Засідання методоб”єднання вчителів початкових класів (згідно плану). Підсумки роботи.

Заступник

Накази:

“Про підсумки державної підсумкової атестації в 4 класі”

Заступники

Засідання педагогічної ради:

“Про перевід до наступних класів учнів 2 – 4 класів”

20-31

Оздоровлення дітей.

Директор

Свято останнього дзвоника “Дзвоник останній – перший крок у житті”.

Директор

Педагог-організатор

Засідання старостату:

– підсумки роботи товариства “Наш дім” – “Родина”

Свято печеної картоплі.

Педагог-організатор

Засідання методоб”єднання вчителів природничо-математичного циклу (згідно плану). Підсумки роботи.

Заступники

Контроль за виконанням навчальних екскурсій в 2 – 4 кл.

Заступники

Ремонт приміщення школи.

Директор

Завгосп

ЧЕРВЕНЬ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 9

Міжнародний день захисту ді-тей. Участь в районному святі.

Педагог – організатор

Ремонт приміщен-ня школи.

Директор

Завгосп

Накази:

“Про перевід учнів 2-4 кл. до наступ-них класів.”

Директор

10 – 16

Оздоровлення дітей.

Директор

Контроль за виконанням навчальної практики в 5-8 кл.

Заступник

Ремонт приміщен-ня школи.

Директор

Завгосп

17 – 23

Ремонт приміщення школи.

Директор

Завгосп

Засідання педагогічної ради:

“Про перевід до наступних класів учнів 5-8 кл.”

Директор

Накази:

“Про перевід учнів 5-8 кл. до наступних класів.”

Директор

24 – 30

Засідання педагогічної ради:

“Про випуск учнів 9 класу із школи.”

Директор

Накази:

“Про випуск учнів 9 кл. із школи.”

Директор

ЛИПЕНЬ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 7

Благоустрій території школи.

Завгосп

8 -14

Ремонт і благоустрій спортивного майданчика.

Завгосп

Уч. фізкульт.

15 – 21

23 – 31

Заготівля овочів і фруктів для шкільної їдальні.

Завгосп

Кухар


Вы читаете: План роботи Красненського НВК на 2012-2013 навчальний рік