Організація навчально-виховного процесу

Організація навчально-виховного процесу

Навчальний план школи враховує зміст навчально-виховного процесу, специфіку роботи в допрофільних та профільних класах із профільним вивченням кількох предметів на ІІ та ІІІ ступенях навчання. Його складають з урахуванням результатів роботи педагогічного колективу в попередньому навчальному році та перспективних завдань на наступний рік. Інваріантна частина забезпечує формування особистісних якостей учнів відповідно до загальнолюдських ідеалів і культурних традицій, варіативна – забезпечує індивідуальний характер розвитку учнів відповідно до їхніх нахилів та інтересів. Для цього в навчальний процес вводяться інтегровані курси, які допомагають вирішити завдання універсального комплексного підходу до структурування різних циклів.

До навчального плану входять предмети, які не просто закладають основи теоретичних знань, а допомагають учням систематизувати знання з інших наук, життєві спостереження й досвід, а також знання, здобуті в позаурочній роботі, із засобів масової інформації. У навчальному плані обов’язковими є дисципліни, які розширюють знання про різні галузі науки і сприяють розвитку інтересів учнів, їхньої профорієнтації.

Широке застосування інформаційних технологій сприяє підвищенню пізнавального інтересу та творчої активності учнів, дозволяє здійснювати особистісний підхід до учнів та поетапне засвоєння знань, умінь і навичок. Використання їх на уроках з базових дисциплін дозволяє дійти висновку, що комп’ютери – не тільки потужний інструмент, а й повною мірою третій партнер у взаємодії, який надає іншим учасникам великі можливості в обробці інформації.

Використовуючи електронні засоби навчального призначення учитель будує навчальний процес у відповідності з сучасними представленнями про процес формування вивчаємої науки та її місця в системі загальнолюдського знання. Корінним чином змінюється роль учня: він стає не об’єктом, а суб’єктом пізнавальної діяльності. В учнів формується здатність до системного перебору варіантів, які відповідають даній умові.

До масових форм науково-методичної роботи належать: педагогічні читання, науково-практичні конференції, методичні навчання або методичні наради, виставки тощо. Такі заходи спрямовані на вироблення єдиної педагогічної позиції з певних питань, визначення пріоритетних підходів до розв’язання педагогічних проблем. Однією з результативних і цікавих форм роботи є методичні, предметні або Тематичні “Одіссеї”. Вони проводяться відповідно до розробленого положення і сприяють розвитку здібностей учнів, поглибленню знань з предмета, здійсненню профорієнтації, а також спільній творчості вчителів та учнів.

Основний стратегічний напрям, що обрали члени педагогічного колективу – це творчий підхід до педагогічної діяльності на основі використання інноваційних педагогічних технологій.

Розвиток творчості вчителя в школі забезпечується через його участь в роботі науково-методичної ради, предметних кафедр, методичних комісій, творчих динамічних груп, а також психолого-педагогічного семінару.

Форми роботи та шляхи подолання проблем вчителями школи:

А. С. Макаренко”…колектив учителів і колектив дітей – це не два колективи, а один колектив, і, крім того, колектив педагогічний”.

Успіхи в реалізації поставленого завдання значною мірою визначаються знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю і загальною педагогічною культурою вчителів. В системі педагогічних поглядів А. С. Макаренка особливе місце займають питання, пов’язані зі створенням єдиних, довгий час діючих колективів педагогів-однодумців, майстрів педагогічної справи.

Тому організацію науково-методичної роботи перш за все ми спрямували на створення такої системи заходів, на розвиток творчих якостей учителів, методичних комісій та педагогічного колективу однодумців. Головне завдання школи полягає в тому, щоб зробити творчу діяльність учителів внутрішньою потребою, забезпечити умови для постійної самоосвіти і удосконалення педагогічної майстерності.

Злагодженій роботі педагогічного колективу сприяє чітка організація навчально-виховного процесу в школі, усвідомлення соціальної значущості професії вчителя, доброзичливість колег. Щоб відповідати високим вимогам своєї професійної діяльності, вчитель повинен поєднувати в собі любов до навчального предмета з любов’ю до учня, високу професійну культуру з широкою освіченістю, різнобічністю своїх знань, здібностей, інтересів. Існує прямий зв’язок між зацікавленим, адекватним вибором педагогічної професії і якістю роботи вчителя.

Вчитель сьогодні – одна із самих перевантажених соціально-професійних груп працюючих. У них нерідко не залишається часу і сил для того, щоб ознайомитися з новинками науково-педагогічної літератури, передового досвіду, детально розібратися в ньому, тим більше, що впровадження нового завжди вимагає величезних додаткових затрат часу і зусиль.

Методична робота передбачає таку систему заходів, які спрямовані на розвиток творчих якостей особистості кожного вчителя, підвищення його кваліфікації і педагогічної майстерності. Тут має значення робота, пов’язана з вивченням, апробацією і оцінкою передового педагогічного досвіду, суто індивідуальна його інтерпретація з урахуванням особистих якостей, досвіду і кваліфікації вчителя.

В сучасних умовах учителю, як ніколи, необхідно не лише по-новому вчити, а й по-новому вчитися, бути в постійному творчому пошуку.

Творчість – це здатність дивуватися та пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, відкриття нового та схильність до глибокого усвідомлення свого досвіду.

Перед учителем стоїть важливе завдання – створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації у навчально-виховному процесі школи, починаючи з молодшого шкільного віку.

І як тут не згадати слова відомого педагога В. Сухомлинського, що звучать як наказ сучасному вчителю: “Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона – засушена квітка… Ми повинні виховувати так, щоб дитина відчувала себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісним почуттям і може принести маленьким людям переживання творця “.

Важливим завданням сучасної школи є розвиток пізнавальної активності учнів, виховання в них бажання працювати творчо, поповнювати та вдосконалити свої знання, підтримка потреби учнів до постійної самореалізації.

Діяльність методичних комісій побудована як на традиційних так і на інноваційних формах: педагогічні тренінги; методичні дебати; кваліфікаційні суперечки; презентації, проекти; випуски методичних бюлетенів і дайджестів.

Метою проведення “Вернісажу педагогічних ідей” є вивчення пропозицій учителів щодо роботи з обдарованими учнями або впровадження елементів новітніх педагогічних технологій. Це і презентації предметних кафедр або кращого досвіду роботи вчителів школи. До участі у вернісажі приймаються дидактичні й методичні розробки педагогів: матеріали до уроків чи позаурочних заходів, творчі проекти, роздатковий матеріал, учнівські роботи тощо. Критеріями оцінювання розробок ми обрали: педагогічну доцільність, фахову відповідність, наукову грамотність, естетичне оформлення, доказовість представлення, оригінальність. Вчителі школи широко впроваджують інтерактивні методи в навчально-виховному процесі, що допомагає виробити та вдосконалити важливі для педагога навички.

Традиційними для наших учнів стали конкурси: Всеукраїнська міжрегіональна конференція старшокласників “Модель ООН, Україна – Кривий Ріг”, участь в районних інтелектуальних конкурсах “Шляхами Колумба”, “Турнір Архімедів”, “Юний орнітолог”, “Подорож Країною Хімія”, “Юний фенолог”, “Крок до зірок”, “Пізнай свій рідний край” тощо.

І все це дає можливість реалізувати ідею особистісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання учнів, розвивати їхні творчі здібності, прищеплювати дітям інтерес до дослідницької діяльності, що дуже важливо в роботі з профорієнтації.

Науково-дослідницькій роботі учнів ми приділяємо велику увагу. І не тільки тому, що учні самостійно опрацьовують багато додаткової літератури, спілкуються з людьми різних професій. Насамперед старшокласники досліджують визначене питання науково-дослідницької роботи, порівнюють результати, роблять висновки та дають пропозиції щодо поліпшення стану вивчення даної проблеми. Ця робота під силу тільки творчій особистості – особистості, яка вміє жити в умовах ринкової економіки.

Життя не в тому щоб жити,

А в тому, щоб бути здоровим

Марціал І ст. н. е.

Робота колективу в рамках проекту “Обдарованість” направлена на виявлення та підтримку талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів має свої позитивні результати. В школі працюють досвідчені вчителі. Вони відкритті для спілкування, дискусії, обміну думок. Висока професійна кваліфікація вчителів дає можливість підготувати разом з учнями наукові роботи, які отримали високі оцінки на міських, районних конкурсах. За результатами творчої роботи вчителів збільшилась кількість вчителів, які мають друковані роботи: 28 робіт подано на конкурс “Педагогічні перлини освітян Дніпропетровщини”, 14 надруковані в збірнику “Наукові праці” ЕУІФМБ (Європейського університету). Вчителі школи приймають активну участь в міжвузівській конференції “Євронаука” при ЄУІФМБ. Наукові роботи вчителів надруковані в збірниках “Наукові праці” в 2005- 2012 рр.

З 2006 року на базі школи проходить районний конкурс-захист наукових робіт для учнів 7-11 класів Центрально – Міського району “Валеологічні аспекти здоров’я учнів”, головою журі конкурсу є Меліков О. Я., доцент, завідуючий кафедри “Фізіологія-валеологія” КДПУ, кандидат медичних наук.

З квітня 2009 року випускається методичний дайджест “Мої педагогічні знахідки”, де друкуються кращі розробки інноваційних уроків вчителів школи.

Сьогодні не може бути школи, яка спеціально не прагне розвивати особистість дитини. Інша справа – яку педагогічну систему для цієї мети обирають учителі. Будь-які педагогічні новації повинні супроводжуватись захистом і гарантованим збереженням прав дитини на якісну освіту. Керівниками методичних комісій була проведена діагностика рівня компетентності педагогічних працівників; психологом школи проведено системне відстеження психолого-педагогічного статусу учнів та динаміки їх розвитку; заступниками директора з НВР проведено моніторинг якості навчання та життєвої компетентності школярів; продовжується робота над впровадженням інформаційних технологій та активізацією самостійної роботи школярів.

Система роботи педагогічного колективу – продумане використання сукупності взаємопов’язаних типів і видів навчальних інтерактивних занять, змісту форм, методів навчання й виховання, що функціонують як одне ціле. Тому девіз вчителів КЗШ І – III ступенів №8 “Навчай, але здоров’я не забирай” сприяє вихованню навичок здорового способу життя школярів про що говорять вагомі перемоги спортсменів школи на районних, міських змаганнях.

У школі щорічно виходить друком збірник “Анотований каталог наукового товариства учнів “Первоцвіт” – учасників конкурсу-захисту науково-дослідних робіт в НТУ “Первоцвіт” та міських відділення МАН України, випускається газета наукового товариства учнів “Первоцвіт”, гуртка “Здоровий спосіб життя та правила безпечної поведінки” “Здравушка”, загально шкільна газета “Шкільне коло”, де ми висвітлюємо та обговорюємо позитивні результати, проблемні питання.

Робота колективу в рамках проекту “Обдарованість” направлена на виявлення та підтримку талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів має свої позитивні результати

У народі кажуть, що та людина щаслива, котра йде на роботу з радістю і повертається з добрим настроєм. Вважаючи особистість пріоритетом педагогічної діяльності, вчителі нашої школи шукають ті форми і прийоми навчання, які сприяють розвиткові та становленню дитини, вихованню культури спілкування, працьовитості.

Враження дитинства залишаються в людини на все життя. Тому дитинство має бути насичене чистотою людських взаємин і високою мораллю, серйозним ставленням до навчання і посильної праці.

Шкільні роки – це 3000 днів, 1000 уроків, 20000 дзвоників, а ще безліч контрольних, екскурсій, подорожей, веселих свят… І завжди поруч рідний вчитель, який підбадьорить, дасть пораду, заспокоїть та підтримає. Багата школи теплом та щирістю тих, хто віддавав свої серця та наснагу майбутнім поколінням. Людська пам’ять береже образи чуйних та вимогливих педагогів, які частину своєї душі ти теплоту сердець віддавили дітям, зростили та виховали не одне покоління криворіжців.

За роки свого існування школа дала путівку в життя більше ніж – 3000 випускникам, випустила близько 100 медалістів. Майже 70 % випускників щороку вступають до вищих навчальних закладів.

… І вчителі лишаються, і світлі класи,

Лишаються молодші школярі.

Тут – вічна юність, непідвладна часу,

Дитинство вічне у шкільнім дворі.


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Організація навчально-виховного процесу