Впровадженняпродуктивного навчання на уроках історії

Викладання історії в школі вимагає від вчителя творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів і засобів, наочного матеріалу. При цьому одним з найбільш вагомих пріоритетів стає формування творчого і критичного мислення учнів, орієнтування не стільки на знання, скільки на засвоєння учнями досвіду самостійної роботи. Очевидно, що одним із засобів розвитку особистості учня в цьому напрямі, а також активізації пізнавальної мотивації учня на уроках історії є учбово-дослідницька діяльність, яка має включати в себе постановку творчих, дослідницьких завдань і наукове, поетапне їх вирішення. Формування дослідницьких вмінь на уроках історії можливо в процесі поєднання інтерактивних, аудіовізуальних і мультимедійних технологій.

Продуктивне навчання націлене на набуття учнями життєвих умінь і навичок, ініціює особистісне зростання та індивідуальний розвиток, міжособистісний розвиток і взаємодію, самовизначення та самореалізацію. Як освітній процес продуктивне навчання реалізується в рамках індивідуального шляху, що являє собою послідовність кроків, де кожний крок має певний результат, оскільки є продуктивно орієнтованою діяльністю в реальних життєвих ситуаціях. Принцип продуктивностідаєосвітіможливість бути не просто особистісноорієнтованою, а стати повноюміроюіндивідуальною. Продуктивною, на нашу думку, в сучаснійпедагогіці є концепціяформуванняжиттєвоїкомпетенції.
Продуктивненавчання – церозвиток не тількиучня, але і змістйогоосвіти, якийпов’язується в ходіактивноїдіяльності самого учня. Ученьстаєсуб’єктом, конструктором і продуктом своєїособистоїосвіти. Головна особливістьподібногонавчання – створенняучнями (і викладачами) особистісноїосвітньоїпродукції: інтелектуальнихвідкриттів – винаходів і конструкцій, віршів, задач, гіпотез, правил, досліджень, поробок, творів, проектів і т. д. На уроках історії я використовую різні завдання, які допомагають дітям краще засвоювати матеріал. Наприклад, невеликі есе, кросворди. По темі узагальнення використовую дидактичні ігри граючись вони краще засвоюють пройдений матеріал. На уроках історії також роз`язуємо разом з дітьми проблемні задачі. За допомогою яких вони вчаться логічно мислити і доказувати свою точку зору.

Наприклад, необхідно довести, що Запорозька Січ була республікою. Ізякихтвердженьможнабуло б вивестицю тезу? Зазначаємо, що в ЗапорозькійСічівищим органом владибулакозацька рада, на якійвирішувалиусінайважливішіпитанняжиттякозацькоготовариства – виборикошовогоотамана та січовоїстаршини, оголошеннявійни та підписаннямирнихугод, встановленнядипломатичнихвідносинтощо. Центральнимадміністративним органом бувкішна чолі з кошовимотаманом, якийздійснювавбезпосереднєуправлінняЗапорозькоюСіччю. Тут ніколи не булокріпацтва, а усікозакивважалисярівнимиміж собою. Виходить, на ЗапорозькійСічііснувалавиборнавлада та забезпечувалисярівність, особистіта політичні права козаків.

Відомо, щореспубліка – це форма державного правління, заякоївсівищіорганидержавноївладиабообираються, абоформуютьсязагальнонаціональнимипредставницькими органами (парламентами), а громадянимаютьособисті й політичні права. Ізцихположеньвиводимо, щоЗапорозькаСічвідповідаєусімознакамреспубліки. Проте треба врахувати, що за такого доведенняприпускається, щоЗапорозькаСіч є державнимутворенням, оскількиреспублікоюможе бути лише держава. Тезу про те, щоЗапорозькаСіч є державнимутвореннямтакож треба доводити так само, які тезу про республіканську форму правління.

Обговорення результатів і проблем з учителем, що водночас є
діяльнісним оцінюванням і формою педагогічної підтримки; таке
оцінювання допомагає учневі усвідомити досягнуті результати й
проблеми, прийняти рішення про подальші дії.
Потенціал, наприклад, продуктивних методик татехнологій є дужевисоким і реалізаціяйогобезпосереднім чином впливає на досягненняті кого результату навчання як компетентність.
Продуктивненавчаннязабезпечуєзасвоєннязнань та умінь, володіючиякимивипускникшколизнаходитьпідгрунтя для свогоподальшогожиття. “Продуктивні – означаєнеобхідні, дієві, міцні, постійноактуальні, сформовані на належномурівнізнання та уміння”. І. Підласий, підкреслюючи, що продуктом школи є людина, особистість, відзначаєосновнізадачі, якіпідлягаютьреалізації.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Впровадженняпродуктивного навчання на уроках історії - Сочинения по русскому языку


Впровадженняпродуктивного навчання на уроках історії