Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій

В умовах інформаційної системи освіти в навчанні іноземної мови активно й успішно використовуються інформаційно-комунікативні технології, які дозволяють значно підвищити ефективність цього процесу.

Сучасний етап інформатизації навчання характеризується використанням нових інформаційних і телекомунікаційних, мультимедійних технологій.

Існують дві основні області застосування комп’ютерів у навчальній діяльності: комп’ютерна підтримка традиційного навчання і навчання, що реалізується з допомогою комп’ютерна.

Комп’ютер може застосуватися вчителем для вирішення особистих дидактичних задач протягом уроку:

Представлення інформації в різних формах; Формування в учнів загально навчальних і спеціальних знань і вмінь з предмета; Контроль, оцінка і корекція результатів навчання; Організація індивідуального і групового навчання; Управління процесом навчання.

Комп’ютер може застосовуватися та всіх етапах процесу навчання:

Під час пояснення нового матеріалу; Закріплення; Повторення; Контроля.

Навчання іноземної мови з використанням комп’ютера має багато переваг:

Зацікавленість учнів комп’ютером призводить до високої мотивації процесу навчання; Учні залюбки ведуть діалог з комп’ютером; У них підвищується загальна комп’ютерна й мовна культура; Індивідуалізація навчання; Можливість забезпечення безпосереднього зворотного зв’язку; комп’ютер не проявляє негативних емоцій у разі повторення помилок; об’єктивність оцінювання; забезпечується ефективне використання вправ і тренувань.

Залежно від дидактичних цілей комп’ютерні програми на уроках можна використовувати в різних варіантах: як самостійно так і в поєднанні з традиційними засобами навчання на різних етапах уроку. Програмне забезпечення навчання мови охоплює дуже широкий діапазон програмних засобів і навчальних матеріалів, які орієнтовані на різні рівні, етапи, аспекти і профілі навчання. Основні види роботи з комп’ютером на уроках англійської мови можна поділити на дві групи:

1). Використання навчальних і пізнавальних програм на CD;

2). Створення програм самим учителем.

Використання навчальних і пізнавальних програм на CD – найбільш доступний спосіб застосування комп’ютера як на уроках так і в позаурочний час. Учитель може проводити групову й індивідуальну роботу з дітьми, використовуючи навчальні програми з ігровими елементам.

Для роботи з усім класом застосовуються програми, що передбачаюсь можливість співучасті дітей у процесі навчання. За клавіатурою працює вчитель, а учні разом обговорюють матеріал, який виводиться на екран. Учні під час такого уроку розподіляються на групи, а вчитель аналізуючи підсумки, зроблені учнями вводить результат у комп’ютер.

Самостійне створення програм.

Самостійне створення програм вимагає більш серйозної підготовки. Вони мають відповідати найрізноманітнішим потребам. Ці матеріали можуть бути головним помічником у роботі з навчання іноземної мови. Вчитель створює презентацію, враховуючи певних учнів, їх здібності, таким чином здійснюється особистісно орієнтоване навчання.

Комп’ютер у класі.

Застосування презентацій на уроках дає можливість анімації, зміни й виділення найбільш значимих елементів. За необхідності можна повторити той чи інший етап. Крім того, у презентацію можна додати картинки, фотографії, схеми, таблиці, що ще більше підсилює ефект впливу. Подібний прийом у значному ступені спирається на візуалізацію, що веде до кращого засвоєння матеріалу.

Узагальнюючи досвід застосування комп’ютера й мультимедійних технологій на уроках ІМ й у позаурочний час, можна зробити висновок:

мультимедійні технології прискорюють процес навчання; вони сприяють різкому зростанню зацікавленості учнів предметом; покращують якість засвоєння матеріалу; дозволяють індивідуалізувати процес навчання; дають можливість уникнути суб’єктивності оцінки.

Одним з революційних досягнень, яке вплинуло на навчений процес, стало створення інтернету. Навчати іноземної мови – означає навчання спілкування, передачі та сприйняття інформації. Існує три області, в яких інтернет навчання ІМ на новий рівень. Це комунікація, інформація і публікація.

Порівнюючи комп’ютерні начальні матеріали і друковані навчальні посібники, аудіо-, відео – курси, у першу чергу слід відмітити технології і методичні переваги комп’ютера:

індивідуалізація навчання; оперування великими обсягами інформації; комплексний мультисенсорний вплив на різноманітні канали сприйняття шляхом використання тексту, звуку, мультиплікацій, відео; необмежена кількість завдань; швидке надання зворотного зв’язку.

Під час роботи з комп’ютерними технологіями змінюється роль викладача, головна задача якого – підтримувати і направляти розвиток особистості учнів, їх творчий пошук. Стосунки з учнями будуються на принципах співпраці й сумісної творчості. Таким чином, збільшується самостійна індивідуальна й групова робота учнів, відбувається відхід від традиційного уроку, де переважає пояснювально-ілюстративний метод навчання. Збільшується обсяг практичних і творчих робіт, пошукового й дослідного характеру.


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій