Метод проектів і досліджень у початковій школі

Освіта сьогодення спрямована на умови демократії, ринку, новітніх наукових інформаційних технологій. Все частіше впроваджуються в Україні інноваційні методи, нові освітні проекти, навчальні курси і навіть освітні програми, засновані на передовому досвіді західної освіти. Завдяки цьому українська освіта швидко збагачується новим досвідом, підходами, освітніми технологіями і методами, які поліпшують якість навчання в наших школах.

До однієї з продуктивних та оптимальних технологій створення творчого освітнього середовища в початковій школі можна віднести організацію проектної діяльності. Проектна діяльність є методом, що йде від дитячих потреб та інтересів, стимулює самостійність. Необхідно забезпечити єдність інтелектуального, емоційного і морального розвитку, що робить учня здатним до прекрасних, піднесених форм душевного стану. Завдання вчителя – спрямувати дослідницьку діяльність дитини не на глобальні проблеми, а на те, що діти можуть побачити самі, відчути.

Метод проектів – спосіб, що дозволяє ефективно спланувати дослідження, конструкторську розробку, управління і т. д. для того, щоб досягти результату оптимальним способом. Для успішної реалізації здійснюється практична діяльність, що припускає досягнення поставленої мети. Проект реалізації дослідження не є проектом, а залишається дослідженням, при цьому лише організованим проектним методом.

Дослідницька діяльність – така діяльність, яка пов’язана з розв`язанням творчого, дослідницького завдання з передбачуваним результатом, що передбачає наявність основних етапів, характерних для дослідження в науковій сфері: постановку проблеми (або формулювання ключового питання), вивчення теорії, пов’язаної з обраною темою, висунення гіпотези дослідження, підбір методик і практичне оволодіння ними, збір матеріалу, його аналіз та узагальнення, висновки. Будь-яке дослідження, неважливо, в якій області природних або гуманітарних наук воно виконується, має подібну структуру. Така схема є невід’ємною складовою дослідницької діяльності, нормою її проведення.

Проектна діяльність – спільна діяльність, що має загальну мету, узгоджені методи, способи діяльності, направлені на досягнення загального результату. Неодмінною умовою проектної діяльності є уявлення про кінцевий продукт діяльності, етапи дослідження (вироблення концепції, визначення цілей і завдань проекту, доступних і оптимальних ресурсів діяльності, створення плану реалізації проекту) та його реалізації. Проектна діяльність має характерні для будь-якого типу діяльності атрибути – перш за все культура діяльності, що визначається традиціями, цінностями, нормами, зразками. Головна цінність проектної діяльності – завершення. Всі засоби підпорядковані досягненню результату. Природно, що на різних етапах реалізації проекту необхідно вирішувати дослідницькі завдання, інакше проект відривається від життя і стає нереальним. Але саме дослідження виконує чисто обслуговуючі функції.

В основі методів проекту і дослідження:

– розвиток пізнавальних умінь і навичок учнів;

– вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

– вміння самостійно конструювати свої знання;

– вміння критично мислити.

У початковій школі дітей можна залучати до окремих видів праці, дослідницької діяльності.

Специфіка реалізації проектів в початковій школі. Важливі обмеження на тематику, характер і об’єм досліджень накладають вимоги вікової психології. Для молодшого шкільного віку характерні ще невисокий загальний навчальний рівень, низька сформованість наукового світогляду, слабкий розвиток здібності до самоаналізу, недостатня концентрація уваги. Надмірний об’єм інформації, необхідність концентруватися на послідовності дій та “тримати в полі зору” розрізнені об’єкти можуть завдати шкоди загальній меті (формування навиків навчальної діяльності та загальний розвиток), які є, безумовно, головним завданням в цьому віці. Перехід від ігрової діяльності, яка переважає в учнів в даному віці, до навчальної повинен відбуватись поступово. Тому, далеко не кожне дослідницьке завдання, привнесене з науки, придатне для реалізації в початкових класах. Такі завдання повинні задовольняти вимоги, що мають Державні освітні стандарти, керуючись якими, можливо встановити загальні принципи проектування дослідницьких завдань учнів у різних областях знань та не нашкодити природному послідовному розвитку молодшого школяра. У початковій школі формування дослідницької поведінки учнів – це засіб розвитку та становлення пізнавальних потреб, формування зростаючої мотивації до навчальної діяльності; створення умов для розкриття та розвитку здібностей і обдарувань.

Використовуючи активні методи навчання, можна переконатись, що учні краще почали аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті навички на практиці, набули комунікативних навичок. Підвищується інтерес учнів до знань, зростає самоповага. Тому можна сказати – за активними методами навчання – майбутнє. Постійне впровадження їх у практику роботи робить процес навчання значущим, орієнтованим на особистість учня. І дає, врешті-решт, вагомі здобутки.

При використанні такої діяльності на уроках можна говорити про те, чого ми досягнемо.

Дитина вміє:

-орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях;

– критично мислить, використовує сучасні технології;

– формулює і відстоює власну думку;

– вміє працювати з інформацією;

– комунікабельний, уміє працювати в колективі.

У дітей зникає страх перед неправильною відповіддю. Самостійний пошук учнями відповіді на запитання “ЧОМУ?” приносить масу задоволення не тільки вчителю, а насамперед самому учню. Спираючись на власний досвід, учні самі пропонують завдання, ставлять запитання та шукають на них відповіді.

Найбільшою проблемою, з якою можна зіткнутись на початку роботи, байдужий дитячий погляд. Далеко не всі вихованці виявили бажання виконувати додаткові завдання.

Користь методу проектів для початкового навчання складно переоцінити. Він не є альтернативою класно-урочній системі. Треба його сприймати як додатковий засіб, що розвиває пізнавальну сферу та особистісні якості молодшого школяра. За допомогою методу проектів підвищується пізнавальний інтерес учнів до навчання. Цей метод є найзначимішим з-поміж пізнавальних методів (на думку вченого О. Я. Савченко) і виникає лише в ситуації пошуку нових знань та самостійної діяльності.

Багато хто з вчителів проти надання учням знань у готовому вигляді, необхідно створювати умови для самостійної пізнавальної ініціативи учня. І якщо учні на уроці задають питання – ви переможець: дітям цікаво, вони вас слухають і хочуть знати більше. Якщо ж ви не можете відповісти на дитяче питання – ви подвійний переможець: діти досягли високого рівня розвитку розумової діяльності.


Вы читаете: Метод проектів і досліджень у початковій школі