Ігри на уроках української мови в початковій школі

Ігри на уроках української мови

Гра “Збирання врожаю овочiв”

У дiтей на партах – зображення овочiв. Учням пропонується дати вiдповiдi на запитання: “Що виросло на городi? Як назвати все це одним словом?”

Далi потрiбно зiбрати урожай у кошики (у перший – зображення овочiв, назвами яких є двоскладовi слова, у другий трискладовi. Дiти виходять до дошки i кладуть свої малюнки по рiзних кошиках.

Завдання групам: слова буряки, огiрочки перебудувати так, щоб вони мали два склади.

Додатковi запитання та завдання:

– Назвати всi звуки в словi.

– Скiльки голосних звукiв у словi?

– Скiльки приголосних звукiв у словi?

– Назва якого овоча з перелiчених починається буквою, що позначає голосний звук?

Гра “Подiли слова на склади”

Учнi об’єднуються в команди. На столi перед кожною командою лежать предметнi малюнки. Дiти дiлять слова – назви зображених на них предметiв на склади i пiдходять до схем, закрiплених на стiнах у рiзних кiнцях класу. Бiля кожної схеми лежать малюнки, за якими команди складають речення, визначаючи кiлькiсть слiв у них. Перемагає та команда, яка швидше складе речення.

Гра “Спiймай своє слово”

У дiтей на партах лежать картки з написаними на них словами.

Учитель читає вголос невелике оповiдання. Учень повинен встати, почувши “своє” слово, й одразу сiсти. Гра спрямована

на розвиток уваги, кмiтливостi.

Гра “Відтвори слово”

Можна використовувати при роботі зi словами для запам’ятовування. Дiти за допомогою рухiв вiдтворюють запропоноване слово.

Гра “Передай слово сусідові”

Дiти переказують текст, за сигналом учителя (сплеск) говорять: “Я передаю слово” (плескають у долонi).

Гра “Так чи не так?”

Учитель читає речення, а учнi вiдповiдають:

“Так-так” i кивають головою, якщо таке речення було в текстi, i “Тiк-так – це не так”, якщо такого речення не зустрiчалось у текстi. Гра проводиться пiсля самостiйного опрацювання тексту учнями.

Гра “Покажи казку”

Учитель читає уривок казки, а дiти показують її рухами, де це можливо.

Гра “Рiчечка”

Учнi класу поділяються на два варіанти. Перший варіант готує запитання до тексту. А учнi, що належать до другого варiанта, вiдповiдають, пересiдаючи з парти на парту. Гра триває доти, поки всi дiти сядуть на свої мiсця.

Гра “Тижню, шикуйсь!”

Для закрiплення назв днiв тижня вчитель роздає картки зi словами – назвами днiв тижня. За командою: “Тижню, шикуйсь!” дiти виходять i стають у рядок по порядку. Решта учнiв читають назви.

Варiанти: “Вiдмiнки, шикуйсь!”, “Члени речення, шикуйсь!”, “Синоніми, шикуйсь!, “Спiльнокореневi слова, шикуйсь!” тощо.

Гра “Показуха”

На картцi записанi назви тварин, дії предмета. Учень показує їх пантомiмою, а решта дiтей мають вiдгадати i записати слова в зошити.

Гра “Алфавiтна естафета”

У грi беруть участь двi команда. Гравцi по черзi виходять до дошки, записують за алфавiтом букви (слова на певну тему, iменники, прикметники, дiєслова). Хто перший закiнчить, той перемагає.

Гра “Правильне твердження”

Якщо твердження вчителя або одного з дiтей правильне, решта учнiв пiднімають руки вгору, якщо ні – руки опущенi (або тупають ногами).

Гра “Не розiрви ланцюжок”

Дiти подають один одному руку i, тримаючись так, складають речення: Лимон – жовтий – лежить – на столi.

Варiанти: перелiк частин мови, назв вiдмінка, відмінювання слова за вiдмiнками тощо.


(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Ігри на уроках української мови в початковій школі