Розвиток творчих здібностей п’ятикласників на уроках української мовиСловесна творчість – це могутній засіб розумового розвитку людини, перед якою відкривається світ. З того часу, як слово стає для дитини інструментом, за допомогою якого твориться нова краса, дитина піднімається на нову сходинку бачення світу, досягає якісно нового етапу у своєму духовному розвитку.

Їй хочеться у слові виразити своє захоплення, свій подив перед красою світу.

В. Сухомлинський

Сучасне життя потребує людини з новим мисленням і новим світовідчуттям. Збуваються мрії Софії Русової про те, що нова школа має поставити “головну мету – збудити, дати виявитися самостійним, творчим силам дитини”. Адже паростки творчості є майже у всіх дітей. Треба лише створити відповідні умови для їх розвитку, щоб формувати майбутню еліту, яка б могла вивести державу на вищий щабель економічного і соціального розвитку.

Творчість – це процес народження нового у природі чи в людині: у природі – зародження, зростання, визрівання; у людині – створення нових думок, почуттів чи образів – безпосередніх регуляторів творчих дій. Творчість стимулює розвиток інтересів, мислення, дослідницької активності.

Людина, народившись із природною здатністю творити, поступово втрачає її, якщо не знаходить стимулів для їхнього розвитку, подібно як будь-який живий організм атрофується, коли тривалий час перебуває у стані бездіяльності.

Саме


тому п’ятикласникові іноді легше вдається виконати завдання творчого характеру, ніж десятикласнику. Творчі здібності характеризуються як властивості особистості, що забезпечують успіх у будь-якій діяльності. Психологи розглядають творчі здібності як загальні, що є основою для розвитку спеціальних. Різні вчені включають до цього поняття різні компоненти. Однією із загальноприйнятих є класифікація В. А. Андрєєва, який виділяє :

Мотиваційні здібності (допитливість, творчий інтерес, захопленість, емоційність. Прагнення до творчих досягнень, лідерства, отримати високу оцінку, зайнятися самооцінкою, почуття обов’язку, особиста значимість творчої діяльності);

Інтелектуально-логічні здібності(здібність аналізувати, порівнювати, виділяти головне, описувати явища, давати визначення, доводити, обгрунтовувати, систематизувати та класифікувати);

Інтелектуально-евристичні здібності (здібність генерувати ідеї, висувати гіпотези, фантазувати і асоціативно мислити, бачити суперечності, переносити знання та вміння в нові ситуації, незалежно судити, критично мислити, оцінювати);

Комунікативні здібності (здібність акумулювати та використовувати творчий досвід інших, відстоювати свою точку зору та переконувати інших; уникати конфліктів та успішно розв’язувати їх);

Самоорганізаційні здібності (здібність планувати та контролювати свою діяльність, раціонально використовувати час, виявляти вольові зусилля, старанність).

У своїй роботі кожен вчитель повинен керуватися методами психолого-дидактичного підходу до розвитку творчих здібностей у дітей. Для психолого-дидактичного підходу пріоритетним є використання психологічних основ розвивальної освіти як вихідної підстави для побудови навчально-виховного процесу. Проблемно розвивальний метод забезпечує реалізацію предметного навчання відповідно до принципів проблемного навчання. Розвивальне навчання є основою побудови навчальної діяльності, використовує закономірності психологічного розвитку тих чи інших здібностей. Гуманітарно-особистісний метод є вихідною основою для навчання з використанням закономірностей розвитку особистості.

Розвивальна освіта проектує і реалізує навчально-виховний процес, зміщений в бік створення умов, які сприяють виявленню й розвитку творчих можливостей учнів.

Мета даної статті – показати, як у процесі викладання української мови можна розвивати творчі здібності п’ятикласників, застосовуючи технології інтерактивного навчання.

Кожен з компонентів відіграє свою роль, але саме інтелектуально-евристичні здібності називаються творчими у вузькому значенні слова, оскільки ця група здібностей більшою мірою, ніж інші, бере участь у створенні нового творчого продукту на уроках української мови та літератури. Можна виділити такі форми навчання для розвитку творчих здібностей п’ятикласників на уроках української мови :

Дослідження-пошук;

Дослідження-реконструювання;

Дослідження-зіставлення;

Творче завдання за уявною ситуацією;

Творче спостереження;

Творче конструювання;

Творчий диктант;

Аукціон ерудитів;

Стилістичне експериментування;

Мозкова атака;

Робота в парах;

Пошуково-вибіркова робота;

Моделювання.

При застосуванні названих видів робіт виграє весь навчально-виховний процес, бо вони дають можливість залучити кожного учня до обговорення проблеми, зацікавити, а це сприяє розвитку творчого мислення, діалогічного мовлення, уміння самостійно доводити щось.

Творчі завдання на уроках української мови в 5 класі

Повторення вивченого в початкових класах

1.Моделювання мовленнєвих одиниць.

Уявіть себе митцем слова і доберіть 5-6 образних визначень до слова мова.

Зразок.

Мова-неоціненний діамант.

Мова-найбільший скарб.

Мова – …

Доберіть ряд епітетів (образних прикметників) до слова мова. Записати їх. З 2-3 скласти речення.

Барвінкова, безсмертна, калинова, солов’їна, співуча, чарівна…

2. Дослідження-пошук.

Виписати іменники. Визначити їх відмінок, рід, число. Яку легенду ви знаєте про походження назви вашого міста.

“Ночуємо у кривого Рога”, –

Так говорили в давнину

Всі ті, кого вела дорога

За сіллю в Крим чи на війну…

Козак і дня не міг без діла –

В раю спочинемо. Мовляв

Від кулі, що в нозі сиділа

На ліву ногу він кульгав.

Г. Туренко “Криворізька легенда”.

3.Дослідження-реконструювання.

Відредагувати словосполучення. Визначити головне і залежне слово в них. Указати на рід і відмінок. Обгрунтувати свою думку.

Осінній ранок, зимова пальто, зубна біль, яскрава веселка, старе обличчя, стрункий тополя, швидкий струмок, дрімуча ліс, пізнє пора, вечірня зірка, літня зоря, спіле яблуко.

До виділених слів дібрати якомога більше прикметників.

4.Моделювання числівників.

Від поданих числівників, що відповідають на питання скільки?, утвори числівники, що відповідають на питання який?, котрий?. Із трьома числівниками (на вибір) склади і запиши речення.

Один, три, вісім, чотирнадцять, двадцять, тридцять, сорок, сто, тридцять шість.

5.Творче конструювання.

Доповнити речення прислівниками. У кожному реченні визнач підмет і присудок. Склади схеми двох речень(на вибір).

1.Соловей щебече (як?) …

2.Листя з дерев опадає (коли?) …

3. Проліски розцвітають (коли?)

4. Хмарки пливуть(як?) …

5. Ми ходили у ляльковий театр (коли?) …

Поняття про текст

1.Створення ситуації.

Уяви, що до вас у школу приїхали учні з іноземних країн, які хочуть дізнатися про Україну і навчання у вашій школі. Побудуйте діалог з однокласником (однокласницею).

2. Творче завдання за уявною ситуацією (робота в парах).

Уяви, що вам доручено доглядати пам’ятник героям Великої Вітчизняної війни захисникам дамби на КРЕСі. Склади діалог з товаришем по парті про підготовку до цього заходу. Зазнач, які ви будете насаджувати рослини, що візьмете з собою. У репліках можна використати такі мовні засоби зв’язку речень у діалогічному тексті : ми, після уроків, вони, швидко, гарні, чудові, їхні, заздалегідь, зусилля, старанність, напружено.

3.Творче спостереження з елементами зіставлення.

За поданими уривками з’ясувати тип мовлення.

Текст 1. На високому гінкому стебельці росла лугова цариця – ромашка. Приваблювала не тільки комах, але і людей.

Текст 2. Чи є щось виразніше, красивіше, коли цвітуть ромашки?

Текст 3. Ромашка має опукле квітколоже, усередині порожнє.

4.Творче конструювання зв’язного висловлювання.

Доповнити один із уривків так, щоб утворилося зв’язне висловлювання визначеного типу мовлення. Проаналізувати будову тексту.

Відомості з синтаксису і пунктуації.

1. Усне стилістичне експериментування (пізнавальне завдання на зіставлення й порівняння синтаксичних конструкцій).

Прочитайте речення так, щоб запитання збігалося з відповіддю.

1. У небі яскраво світить сонце?

Так, у небі.

Так, яскраво.

Так, сонце.

2.На кущі калини червоніють кетяги?

Так, червоніють.

Так, на кущі калини.

Так, кетяги.

2. Творча робота елементами моделювання.

Із поданих слів склади і запиши речення-прислів’я. У другому реченні визнач підмет і присудок.

1. Дощ, і, без, не, трава, росте.

2. Небо, боїться, не, чисте, ні, грому, ні, блискавки.

3. Земля, грудень, студить, грудить, хатинка, а.

4. Раз, сім, одріж, а, відмір, раз.

3.Творчий диктант на побудову речень, з поширенням їх другорядними членами.

Підкресли граматичну основу в кожному реченні.

Підкралась осінь…

Дерева прибралися…

Вітер погойдує…

Листячко шелестить…

Хмарки розповзлися…

Синички перелітають…

4.Конструктивне завдання на трансформацію синтаксичних одиниць (реконструювання двох простих речень на одне з однорідними членами).

1. На верболозах біля річок з’являються пухнасті котики. Вони з’являються і біля ставків. На узліссях також з’являються пухнасті котики. 2. Навесні підсніжники тішать нас надією. Вони звеселяють наше серце. 3. Цвіт калини не тільки зворушливе диво природи. Цвіт калини – символ дівочої краси.

5. Метод “Прес”.

Визначити прості і складні речення, застосовуючи такі вислови :

Я вважаю, що…

Тому що…

Наприклад…

Отже…

1.Поникли береги осінні, й дерева гаснуть.

2. Після бурі стало темно і холодно.

3. Відтужить осінь сивими вітрами та струсить листя клен останнє у гаях.

4. Листя більшості дерев жовтень розфарбував у всі відтінки жовто-червоних кольорів і тільки каштану залишив невеличкі зелені “їжачки”.

5. Сонце сміливо розсікало золотими мечами зелену гущавину листя і вигаптовувало на стіні якусь фантастичну плахту.

Правильно розставити розділові знаки, виконати синтаксичний розбір одного з речень. Придумати складне речення на дану тему.

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

1. Дослідницько-пошукова робота.

Пригадати й записати в алфавітному порядку вулиці вашого міста. Підкреслити слова, в яких звуків більше, ніж букв.

2.Пошуково – вибіркова робота.

Прочитати текст. Виписати у три стовпчики : 1) слова, в яких кількість букв і звуків однакова; 2) слова, в яких звуків більше, ніж букв; 3) слова, в яких звуків менше, ніж букв.

Ось якось перед заходом сонця на береги степових річок Інгульця і Саксагані й нагодився степовий роз’їзд. Виїхали козаки на пагорб і зачаровані зупинилися. Суха ковила вогнем виграє. Вода в річках сріблом виблискує, очі сліпить. Стояли запорожці, очей відвести не могли.

( З кн. Г. Гусейнова “Легенди та перекази

Криворіжжя”)

3.Творче конструювання.

Від поданих слів утворити прикметники, у дужках позначаючи групу приголосних, в якій відбулося спрощення. Деякі слова(на вибір) увести в речення з теми “Кривий Ріг – моє місто”.

Швидкість, ненависть, студент, користь, тиждень, проїзд, гігант, перехрестя, радістю, щастя, кількість.

4 . Творчий розподільний диктант.

Записати подані слова під диктовку, розподіляючи їх у дві колонки: а) з м’яким знаком; б) без м’якого знака. Поясни правопис цих слів. Доповнити кожну колонку двома-трьома власними словами.

Кавказький, тюрма, різьбяр, аральський, камінчик, ремінчик, менший, шахтарський, сільський, просьба, сьомий, граються, тьмяний, лікар, пісня, тонший.

6. Ситуативне завдання.

Уявити ситуацію: ви готуєтесь до шкільної олімпіади. Скласти розповідь у науковому стилі про милозвучність української мови і її значення для висловлювання різних видів.

Лексикологія. Фразеологія.

1. Творча робота в парах.

Розтлумачити подані слова за допомогою словника, поставити в них наголоси. Увести їх в діалог на тему “Як я підвищую культуру мовлення”

Випадок, дебати, алібі, родзинки, снаги, градація, взаємини.

Записати під диктовку. Продовжити висловлену думку власними міркуваннями.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля,

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля.

2. Дослідження-пошук.

За словником труднощів української мови з’ясуйте різницю у значенні таких слів: активізувати-активувати; болісний-больовий; вежа-башта; гармоніювати-гармонувати; нагода-пригода;

Увести їх у прості чи складні речення.

3. Мозкова атака.

Дати відповіді на подані питання так, щоб утворилися фразеологічні звороти. Пояснити, що вони означають.

Який може бути апетит; яким може бути горобець; якою може бути голова; якою може бути послуга; яким може бути птах; якою може бути пам’ять.

Довідка: вовчий, стріляний, капустяна, ведмежа, перелітний, куряча.

4.Творча робота.

Запиши словосполучення. Підкресли омоніми. Якими частинами мови вони виражені? З двома словами-омонімами (на вибір) склади речення.

Важлива справа. Стати справа.

Рідна мати. Мати книгу.

Вижати пшеницю. Вижати гирю.

Став на метр. Невеличкий став.

Добре яблуко. Працювати добре.

Будова слова. Орфографія.

1.Дослідження-зіставлення.

Визначити скільки префіксів має кожне слово. Що означає? Який висновок можна зробити про вживання префіксів?

Передоручити, пришкільний, понавиробляти, попоїсти, приголубити, заширокий, безсоння, возз’єднання, наосліп.

Із 2-3 словами скласти речення.

2.Дослідження-реконструювання.

Замінити словосполучення з префіксами пре-, при-.

Дуже корисний, злегка закритий, не зовсім заглушений, дуже міцний, злегка прикритий пилом, не дуже старий, не зовсім ліг, не зовсім закриті очі.

У 3-4 словах визначити префікс, корінь і основу. Скласти з ними речення. До виділених слів дібрати синоніми.

3.Навчальне аудіювання.

Прослухати приказки. Пояснити їх зміст. У якій мовленнєвій ситуації можна їх використовувати. Описати уявну ситуацію.

Смачне, хоч на собак Вилий. Сопе, як ковальський міх. Співає, як муха в Глечику . Упав у гаразд, як муха в сметану. Ходить, як муха по меду. Уперся, як віл у нові ворота.

Виписати виділені слова. Виділити корінь, добираючи спільнокореневі слова.

4. Творче дослідження.

Склади і запиши речення, у яких подані прикметники виступали б іменниками. Назви цей спосіб словотворення.

Сьогоднішнє, набережна, знайомий, лісничий, приїжджий.

Повторення й узагальнення в кінці року.

1. Творче конструювання.

Прочитати текст. Поширити думку кожного речення за допомогою другорядних членів речення, однорідних членів, вставних слів, звертання.

Однією з форм духовної культури українського народу є звичаї та обряди. Звичаї – це усталені правила. Обряди – це символічні дійства, приурочені до відзначення подій у житті людських гуртів, родин, окремих осіб.

2.Творче редагування.

Прочитати слова, знайти і виправити орфографічні помилки. Пояснити свій вибір. Розставити слова в алфавітному порядку. Увести деякі з них у речення з прямою мовою, звертанням на тему “Краса природи навесні”.

Солоткий, ягітка, контрасний, радістний, нічь, багацтво, вирізблений, дитинчин, пісьня, батальон, мавп’ячий, торфяний, півяблука, мишяк, інєкція, ссадити, зкопати, прерода, сігнал, кіпарис, коравай, допомогати, греміти, Адріатіка, зелиніти, плисти.

3. Аукціон ерудитів.

Розтлумачити подані слова. Чи можна їх уважати багатозначними? Відповідь аргументуйте. Скласти синонімічний ряд до кожного слова.

Пролісок (весняна квітка з блакитними, синіми чи білими квітками) – підсніжник, первоцвіт. Розпещувати (псувати когось надмірною увагою ) – розніжувати, балувати, панькати. Оберемок (кількість чого-небудь, що можна охопити руками, помістити в ряднину) – рядно, наруччя.

4.Творче реконструювання .

Із наведених сполучень слів утвори нові слова способом складання. Провідміняй виділені словосполучення.

Чорне море; перший сорт; Добра якість ; багато поверхів; широкий екран; п’ять томів; світле волосся; цілий рік; чотири поверхи; залізо, бетон; Чорна земля.

5. Розподільний диктант.

Запиши складні слова у дві колонки : в першу – зі сполучною буквою о; в другу – зі сполучною буквою е.

Полководець, водосховище, життєдайний, старожили, мореплавець, землероб, сонцепоклонник, сталевар, краєвид, водограй.

6.Творче конструювання.

За даним початком скласти текст. Увести в текст речення з однорідними членами, вставними словами, звертаннями. Визначити тип і стиль мовлення. Виконати синтаксичний розбір одного простого речення (на вибір).

Стою на тому місці, звідки як раз і починалося наше славне місто Кривий Ріг.

7. Творче завдання за уявною ситуацією.

Скласти інтерв’ю з однокласником-журналістом за питанням : покровителем яких наук чи мистецтв бажаєте бути?
(No Ratings Yet)
Loading...
Вы читаете: Розвиток творчих здібностей п’ятикласників на уроках української мови