Креативне опрацювання та впровадження технологій тестування в курсі географії 8 клас

8 Клас

Тема 1.

1. Які мегоди дослідження використовуються в учбових закладах?

А) довідниковий;

Б) експедиційний; вдрадиційний;

Г) аеро та космічні фотознімки.

2. Вкажіть твердження, що с визначенням поняття “фізична географія України”:

А) наука про склад, будову, властивості та перетворення речовин;

Б) наука про природні умови та природні ресурси в межах України;

В) наука про затильний розвиток України.

3. Назва “Україна” вперше зустрічається;

А) “Київський літопис XII ст.;

Б) Галицько-ВолииськиЙ літопис XII ст.;

В) в часи Запорізької Січі.

4. Коли завершилося формування території України як держави?

А) 1945 рік;

Б) 1991 рік;
В) 1954 рік.

5. З якою країною Україна має морську ділянку державного кордону?

А) Болгарія;

Б) Грузія;

В) Туреччина;

Г) Румунія,

6. З якою країною Україна має найменшу протяжність сухопутного кордону?

А) Румунія;

Б) Молдова;

В) Білорусь;

Г) Словаччина.

7. Вкажіть напрямок обертання Землі навколо своєї осі:

А) із півдня на північ;

Б) із заходу на схід;

В) із сходу на захід.

8. В Україні годинники переводяться на зимовий час:

А) у вересні;

Б) у жовтні;

В) у серпні.

9. Хто впорядкував систему обчислення часу на міжнародному рівні?

А) В. Вернадський;

Б) Г. Де Богами;

В) С. Флемінг.

10. Скомпонуйте, в яких годинних поясах частково розташовані області:

А) Луганська 1) 1

Б) Закарпатська 2) 2

В) Донецька 3) З

Г) Харківська

Д) Київська

Тема 2. “Джерела географічної інформації”

І. Згрупуйте джерела географічних знань:

комплексні географічні дослідження; спостерігання за станом атмосфери; довідники, словники, екскурсії; краєзнавчі дослідження.

Експедиційні

Дослідження

Стаціонарні

Дослідження

Інші джерела інформації

2. Згрупуйте карти в залежності від класифікації:

А) за змістом 1) навчальна

Б) за охопленням території 2) загально географічна

В) за призначенням 3) океани та їх частини

В якій проекції, за видом допоміжної поверхні, створена географічна карта території України? . В яких проекціях, точно відображені площі,

Але форми об’єктів і кутів в них надто спотворенні?

А) Рівнокутні;

Б) Рівновеликі;

В) Довільні.

5. Спрощення форм об’єктів, вирівнювання контурів в

Берегових ліній, кордонів, річкових русел тощо, називається

6. Які умовні знаки використовуються для створення карти?

А) Луки, озера; І) спосіб значків.

Б) Яри, вулкани; 2) поза масштабні знаки.

В) Заболочуванні, морські течії; 3) контурні (масштабні) знаки.

Г) Рельєф, Грунт. 4) спосіб якісного фону.
7.Топографічні карти великомасштабні?

А)Так; б)Ні

8. Магнітний азимут – це кут між північним напрямом дійсного географічного меридіана і
напрямом на об’єкт (точку) ?

А) Так; б)Ні.

9. За допомогою якого приладу визначають магнітний і дійсний
азимут на топографічній карті?

А) Транспортир;

Б) Циркуль;

В) Компас.

10. Якими приладами вимірюють відстань на карті?

А) Масштабна лінійка;

Б) Циркуль вимірювач.

Тема 3. “Географічні дослідження на території України”

1. Хто вперше описав природу півдня України?

А)Стратон;

Б) Геродот;

В) Птоломей.

2. На основі топографічних знімків видана карта України
Клавдія Птоломея?

А)Так; б)Ні.

3. В Україні перший університет був заснований?

А) у Львові;

Б) у Києві;

В) у Харкові.

4. Хто з членів Руського географічного товариства був автором національного гімну?

А) М. Лисеихо;

Б) М. Драгомаїюв;

В) П. Чубинський.

5. В наведеному переліку знайдіть прізвище вченого, який займався дослідженням рослинності
України?

А) М. Вавилов;

Б) Г. Висоцький;

В) П. Бурковський.

6. В наведеному переліку знайдіть прізвище вченого, який займався вивчанням ландшафтів?

А) М. Вавилов;

Б) Г. Висоцький;

В) П. Бурковський.

7. В 1978 році було видано перший “Географічний атлас України” ?

А) Так;

Б) Ні.

8. В якому році створено Інститут географії Національної академії наук (НАН) ?

А) 1920 рік;

Б) 1991 рік;

В) 1945 рік.

9. Знайдіть неправильне твердження:

А) В. Веряадський розвинув учення про біосферу;

Б) Г. Висоцький – був засновником фізичної географи України;

В) М. Вавилов – досліджував рослинність в України.

10. Засновником першого в Україні Інститут)’ географії і картографії є

А) П. Тутковський;

Б) С. Рудницький;

В) Г. Висоцький;

Теин 4,5: “Тектоніка. Геологія”

1 На якій платформі розташований Український кристалічний щит?

А) Західноєвропейська;

Б) Сибірська;

В) Східноєвропейська;

Г) Скіфська.

2. До якої ери відноситься антропогенний геологічний період?

А) Архейська;

Б) Протерозойська;

В) Мезозойська;

З. У якому рядку послідовно вказані періоди?

З) Тріасовий, юрський, крейдовий;

Б) Палеогеновий, кам’яновугільний, неогеновий, четвертинний.

4. Територія України лежить в межах, трьох платформ?

А) Так;

Б) Ні.

5. У сучасному рельєфі Українському щиту відповідають 1 Іридніпровські і Приазовські
височини?

А) Так;

Б) Ні.

6. Донецька височина в тектонікі відповідає Донецької складчастої області?

А) Так;

Б) Ні.

7. На поверхні платформи в рельєфі відповідають гори?

А) Так;

Б) Ні.

8. В межах України є тектонічні структури різного віку від докембрійських платформ до області
альпійської складчатості?

А) Так;

Б) Ні.

9. Знайдіть відповідність?

А) Мезозойські відклади (сланці, вапняк)

Б) Кайнозойські відклад (піски, пісковики, глина, вапняки)

В) Льодовикові відклади ( суглинки, галичники)

Причорноморська западина Полісся. Кримські гори.

10. Наприкінці архейської ери територія України була під морем?
а) Так;

Б)Ні

Тема №6: “Геоморфологічна будова. Рельєф”

1. Що є основним чинником утворення яру?

А) Робота текучих вод;

Б) Робота вітру;

В) Вплив льодовика.

2. Сучасний рельєф зумовлений будовою і складом земної кори?

А) Так;

Б) Ні

3. Максимальна позначка височини на території України – 515м?

А) Так;

Б) Ні.

4. ‘Знайди відповідність:

А) Поліська низовина; 1) Долина річки Дніпр.

Б; Придніпровська низовина 2) Північно кримська рівнина

В) Придніпровська низовина 3) Словечансько – Обручський кряж.

Г) Причорноморська низовина

5. Знайди відповідність:

А) Поліська височина І) Товтри (недобори).

Б) Волинська височина 2) Бельмак-могила(224м.).

В) Подільська височина 3) Мізоцький кряж.

Г) Приазовська височина 4) Канівські гори.

6.Скільки відсотків площі займають рівнини України? а) 70%

Б) 25%

В) 5%

7. Найвищою частішою Українських Карпат є:

А) Масив Чорногори;

Б) Горгани;

В) Рухівські гори.

8. Кримські гори складаються з 3-х пасм?

А) Так;

Б) Ні.

9. Найбільша інтенсивність сейсмічних явиш характерна для?

А) Карпат;

Б) Причорномор’я;

В) Криму.

10. Розташуйте тяв рельєфу за походженням: печери, кар’єру, пасма, шахти, останні, вали,
заплави, грязьові вулкани.

Вулканічні форми

Денудаційні форми

Алювіальні форми

Карстові

Форми

Техногенні форми

Тема 7: “Мінерально-сировинні ресурси”

1. Яким умовним знаком на карті позначають родовища?

А) Єфремовська

Б) Бориславська

В) Розбишевська

2. Буре вугілля добувають у Львівсько-Волинському басейні?

А) Так;

Б) Ні.

3. Україна належить до провідних країн світу за видобутком марганцевої і залізної руди, вугілля?

А) Так;

Б) Ні.

4. У представленому переліку знайдіть зайвий вид природних ресурсів та поясніть свій вибір?

А) Лісові;

Б) Мінеральні;

В) Водні.

5. Який нафтогазоносний район найприбутковіший?

А) Карпатський;

Б) Дпіпровсько-Донецький;

В) Причорноморсько-Кримський.

6. За обсягом видобутку залізних руд Україна посідає 5-е місце в світі?

А) Так;

Б) Ні.

7. Визначте в яких областях займаються видобутком руд кольорових металів?

А) Нікелеві руди 1) Донецька область

Б) Ртутні руди 2) Дніпропетровська область

В) Алюмінієві руди 3) Закарпатська область

Г) Цинкові руди 4) Кіровоградська область.

8. Сировиною для керамічно) і скляної промисловості є каолін?

А)Так; б) Ні.

9. Скомпонуйте пари?

А) Лікувальні грязі І) Миргород, Свалява, Трускавець.

Б) Лікувальні мінеральні води 2) Саки, Євпаторія.

10. Якою хімічною сировиною відгодовують тварин? а) Фасфоріти; б)Сапонітя; в) Калійні солі.

Тема 8: “Кліматичні умови та ресурси”

1. Знайдіть неправильне твердження, щодо використання метеорологічного приладу:

А) Термометром – вимірюють температуру повітря;

Б) Флюгером – визначають напрямок і силу вітру;

В) Барометром – вимірюють випаровуваність.

Г) Гігрометром – вимірюють вологість повітря.

2. Основними кліматичними чинниками є

А) Сонячна радіація;

Б) Характер підстиляючої поверхні;

В) Вологість;

Г) Атмосферна циркуляція.

3. Погодні умови в Україні зумовлені

А) Західним перенесенням повітряних мас;

Б) Західним перенесенням повітряних мас, та надходженням атлантичних циклонів;

В) Західним перенесенням повітряних мас, та надходженням атлантичних циклонів,
вторгненням холодних арктичних повітряних мас.

4. Яка температура повітря в Карпатах на висоті 2 км., якщо біля підніжжя вона становить + 20°С?

А)+10°С б)+4°С в)+8°С г)+12°С 5- Знайти відповідність:

А) циклон 1) влітку – дощ; взачку – відлига, сніг.

Б) антициклон 2) влітку – посушлива погода; взимку – різке похолодання.
6. Які з перелічених повітряних мас не мають впливу на територію України?

А) Помірні; б)Трош’чні4

В) Екваторіальні;

Г) Арктичні.

7. Який антициклон впливає на територію України взимку?

А) Азійський;

Б) Азорський.

8. Синоптична карта складається на

А) Добу;

Б) Півроку;

В) Місяць.

9. Агрокліматичні ресурси – це енергія Сонця та вітру?

А) Так;

Б) НІ

10. Несприятливі природні явища – це град, туман, суховій, поморозь?

А) Так;

Б) Ні.

Тема 9: “Внутрішні ВОДИ”

1. До басейну якої річки відносяться притоки Рось, Псел, Тетерев?

А) Дніпро;

Б) Дунай;

В) Південний Буг.

2. Якому поняттю відповідає визначення:: “режим річок, який характеризується найбільшою
водністю, високим і тривалим підняттям рівня води, що супроводжується затопленням заплав…?

А) Паводок;

Б) Повінь;

В) Приплив;

Г) Межень.

3. Укажіть озеро, яке є льодовиковим за походженням:

А) Світязьке;

Б) Бременескул;

В) Сасик;

Г) Кагул.

4. В Карпатах поширене заболочування?

А) Так.

Б) Ні.

5. Знайди відповідність:

А) Миколаїв 1) Інгул

Б) Кіровоград; 2) Прут.

В) Чернівці; 3) Південний Буг.

Г) Чернігів. 4) Десна.

6. Найбільшою річкою Криму є Салгир?

А) Так;

Б) Ні.

7; Річка Інгул за характером течії:

А) Рівнинна;

Б) Гірсько-рівнинна;

В) Гірська.

8. Знайди відповідність:

Канали Від якого водосховища починається

Південнокримські Каховське

А) Дніпро-Донбас Дніпродзержинське

Б) Сіверський Донець – Донбас Кременчуцьке

В) Дніпро – Інгулець

9. Низинні болота утворюються на вододілах?

А) Так;

Б) Ні.

10. Укажіть, яку мінеральну воду використовують в м. Трускавець?

А) “Нафтуся”;

Б) “Поляна квасова”;

В) “Березовська”;

Г) “Луганська”.

Тема 10: “Грунти і земельні ресурси”

1. Які грунти є найбільш поширеними в зоні лісостепів?

А) Чорноземи;

Б) Дернові – підзолисті;

В) Бурі, лісові.

2. Яка причина зміни грунтового покриву?

А) 3 заходу на схід ув’язку з посиленими коктинентзльності клімату;

Б) Внаслідок освоєння землі.

3. Знайти відповідність:

А) Дерново-підзолисті; 1) Причорноморська низовина.

Б) Каштанові: 2) Лісостеп.

В) Типові чорноземні; 3) Межирічні зниження.

Г) Болотні грунти. 4) Полісся.

4. Землі під водою (водосховища на річках, озерах, ставки) становлять 4% території’?

А) Так;

Б) Ні.

5. Сільськогосподарські угіддя становлять 69,3% ?

А) Так;

Б) Ні.

В якому документі визначено права землекористувачів та їх обов’язків? В якій природній зоні найбільша розораність землі?

А) Лісостепова;

Б) Степова;

В) Українські Карпати.

8. У зоні мішаних лісів багато чорноземів?

А) Та;

Б) Ні.

9. З висотою в Кримських горах грунтовий покрив:

А) Змінюється;

Б) Не змінюється;

В) Зникає.

10. Де процес грунтоутворення йде більш активно?

А) На схилах;

Б) В зниженнях;

В) На рівнинах.

Тема 11-12: “Рослинний покрив. Тваринний світ”

1.Знайти відповідність:

А) Бори 1} Українські Карпати.

Б) Діброви 2) Волинь, Українські Карпати.

В) Бучини 3) Мішані ліси.

Г) Ялинники 4) Лісостепова зона, степова.

2. Типчаково-ковилові степи характерні для:

А) Півдня степової зони;

Б) Півночі степової зони;

В) Чорноморського узбережжя.

3. Загальна площа лісів в Україні:

А) 17% території;

Б) 10% території;

В) 20% території.

4. Природна рослинність налічує понад 25 тисяч видів рослин?

А) Так;

Б) Ні.

Суцільні зарості водяної, водно-болотної і прибережно-болотної рослинності, називають. Реакліматизація – відновлення зниклих, з певного регіону тварин?

А) Так;

Б) Ні.

7. Рослинні зони на території України простягаються:

А) В широтному напряму;

Б) 3 Південного заходу на північний схід.

8. Які тварини характерні для зони лісостепу?

А) Лось;

Б) Свиня дика4

В) Сліпак;

Г) Хом’як;

Д) Жайворонок.

9. Лила срібляста є типовою для:

А) Карпат;

Б) Придніпров’я;

В) Криму.

10. Тварини, які занесеш до Червоної книги України;

А) Зубр;

Б) Рись;

В) Олень;

Г) Козуля;

Д) Білка;

Є) Стерлядь.

Тема 13: “Пркродно-територіальннй комплекс”

Тема 14: “Фізико-географічне районування”

1.Синонім понять “природний комплекс” є поняття_ .

2. Мета фізичного районування?

А) Розв’язання проблем природокористування;

Б) Досконале вивчення території;

В) Для розуміння закономірності природних умов.

3. Для гірських ландшафтів характерні типи ландшафту:

А) Заплав річок;

Б) Сухостспові;

В) Мішано-лісові.

4. Розташуйте послідовно одиниці в кваліфікації структур ландшафтів, починаючи від
найбільшого рангу:

А) Урочище;

Б) Місцевість;

В) Фація.

5. Розташуйте послідовно назви природних зон:

А) Степова;

Б) Лісостепова;

В) Мішанохвойяі -.

Г) широколисті ліси

6. Розташуйте послідовно одиниці регіональної класифікації ландшафтів України, починаючи від
найбільшої за рангом:

А) Область;

Б) Край;

В) Країна;
г)Зона.

7. Малозмінені ландшафти становлять 20% території України?

А) Так;

Б) Ні.

В. Фізико-географічне руйнування – це виявлення подібних за природними умовами районів, які різняться між собою ландшафтною структурою?

А) Так;

Б) Ні.

9. Провінція – це частина зони, або під зони в рівнинній чи гірський країні?
. а)Так;

Б) Ні.

10. Час формування сучасних ландшафтів України?
а) 20 млн. років

Б) 12 тис. років;

В) 100 років.

Тема 15: .Зона мішаних широколистих лісів”

Тема 16:,Зона лісостепу”

Тема 17: ” Зона степу”

1. У зоні мішаних лісів багато чорвозему?

А) Так;

Б)Ні 2На території якої природної зони розташований Канівський природний заповідник?

А) Степ;

Б) Лісостеп;

В) Лісова зона.

3. Заповніть таблицю, розташувавши типи грунтів, що характерні в тій чи іншій природній зоні:

Степ

Лісостеп

Лісова зона

Грунти: підзолисті, чорноземи типові, темно-сірі лісові, коричневі, дерново-шдзолисті.

4. У межах зони степу розташовані області:

А) Кіровоградська;

Б) Черкаська;

В) Херсонська;

Г) Одеська;

Д) Волинська.

5. В переліку знайдіть об’єкт, що відрізняється серед інших – за місцем знаходженням природних

Зон: Волинське Полісся, Товтри, Медобори, Розточчя.

6. В межах якої природної зони розташовані долини річок Прип’ять, Уме, Тетерев, Ірпінь?

А) Степ;

Б) Лісостеп;

В) Лісова зона.

7. Заданим переліком тварин визначте природну зону України: козуля, лось, дикий кабан, вовк,

Лисиця, рис:

А) Степ;

Б) Лісостеп;

В) Мішані ліси.

8. Для якої природної зони характерні несприятливі явища: посушливість клімату, зливовий

Характер опадів, водна і вітрова ерозія, засоленість грунтів?

А) Степ;

Б) Лісостеп;

В) Лісова зона.

9. Хто є засновником заповідника “Асканія – Нова” в степовій зоні?

А) В. Вернадський;

Б) Ф. Фальц-Фейм;

10. На території природного заповідника ” Медобори”, що знаходяться в природній зоні лісостеп, охороняють:

А) Букові ліси;

Б) Горностай;

В) Гуси білолобі;

Г) Лелеки чорні;

Д) Кабан дикий.

Тема 18: “Українські Карпати”

1. На території яких областей розташовані Українські Карпати?.

А) Волинська;

Б) Львівська;

В) Закарпатська;

Г) Івано-Франківська;

Д) Чернігівська.

2. Де знаходиться єдиний в Україні музей екології?

А) Карпатський біосферний заповідник;

Б) Природний заповідник “Горгаїш”.

3. На вершинах Українських Карпат існують льодовики?

А) Так;

Б) Ні.

4. Українські Карпати простягаються з північного-заходу на південний схід?

А) Так;

Б) Ні.

5. Розташуйте грунти Українських Карпат згідно з висотою:

А) Бурі-гірсько лісові;

Б) Сіро-бурі;

В) Гірсько-лучні;

Г) Дерново-ггідзолисті.

6. Знайди відповідність;

А) Зовнішні Карпати; 1) Говерла.

Б) Чорногорські Карпати; 2) Західний край Українських Карпат.

В) Вулканічний хребет; 3) Горгани.
г Українські Карпати

7. Що впливає на кліматичні умови Українських Карпат?

А) Географічна широта;

Б) Орієнтація схилів гірських хребтів;

В) Західні вітри.

8. Який з поясів Українських Карпат складений найдавнішими породами?

А) Рухівські гори;

Б) Горгаїш;

В) Східні Бескиди.

9. Розташуйте природоохоронні території відповідно до. лриродних областей Українських Карпат:

А) Карпатський біосферний заповідник; 1) Прикарпатська височина область.

Б) Природний парк ” Синсвір”; 2) Половецька чорногорська область.

В) Сколівські Бескіди. 3) Зовнішньо Карпатська область.

10. Українські Карпати – це гори…?

А) Низькі;

Б) Середні;

В) Високі.

Тема 19: ” Кримські гори” ‘ ‘

1, Кримські гори простягаються з північного-заходу на південний схід?

А) Так;

Б) Ні.

2. В яку геологічну еру утворились Кримські гори?

А) Палеозойську;

Б) Мезозойську;
б) Кайнозойську.

3. Розташуйте рівнини північних схилів Кримських гір в відповідності зі зміною висоти:

А) Гірські лукостепові угрупування;

Б) Лучні степи;

В) Дубові ліси.

4. Які форми рельєфу Кримських гір належать до карстових форм?

А) Гроти;

Б) Улоговини;

В) Скелі;

Г) Стовпи.

5. Які схили гірських поясів Кримських гір молодші?

А) Північні;

Б) Південні.

6. Причина середніх зимових температур південного берега Криму +2 – +4°С

А) Бризи;

Б) Рельєф;

В) Помірні морські повітряні маси.

7. Які природоохоронні території є в межах Кримських гір?

А) ” Мис Мартьян”

Б) Природний парк ” Синевір”;

В) Горгани.

Водокам’яні потоки з гір називаються___________ . В межах якого пасма знаходиться Великий каньйон Криму__ :

10. Сейсмічність до 9 балів в Кримських горах пов’язана з:

А) Процесами складкоутворення;

Б) Опусканням дна Чорного моря.

Тема 20: “Природні комплекси морів, що омивають Україну”

1 .В який геохронологічний період Чорне море відокремилось від Каспійського моря?

2. Знайди пари:

А) Одеса 1) Азовське море,

Б) Репі 2) Дніпро

В) Бердянськ 3) Чорне морс,
і) Донецьк 4)Дунай.

Д) Дністер.

З. Яка причина замерзання Азовського моря взимку? Вплив західних вітрів;

А) Глибина моря;

Б) Континентальне полярне повітря.

4. Розташуйте послідовно систему: Протока Босфор – Гібралтарська протока

А) Середземне море;

Б) Мармурове море;

В) Протока Босфор;

Г) Протока Дарданелли;

Д) Гібралтарська протока

5. Розвиток па дні Чорігого моря анаеробних бактерій пояснює перенасичення нижніх шарів

6. Береги яких морів омиває Чорне море?

А) Росія;

Б) Румунія;

В) Молдова;

Г) Грузія;

Д) Туреччина;
є) Болгарія.

7. Найбільшим островом Чорного моря є о. Джарилгач?

А) Так;

Б) Ні.

8. Яка причина руху течії Азовського моря проти годинникової стрілки?

А) Рельєф дна;

Б) Переважаючі вітри;

В) Рух дна моря.

9. Знайти неправильне твердження: найбільшими затоками Чорного моря є:

А) Джарилгацька;

Б) Куяльницька;

В) Хаджибейська.

10. Водний баланс Азовського моря формують річки:

А) Кальміус;

Б) Дніпро;

В) Кубань;
г)Дон;

Д) Дунай.

Тема 21: ” Геоекологічна ситуація в Україні”

1. Які річки на території України під час аварії на Чорнобильської АЕС отримали найбільше
викидів?

А) Прип’ять;

Б) Дніпро;

В) Південний Буг.

Наука, яка вивчає навколишнє природне середовище стосовно його придатності для життя називається. Які області найбільш постраждали від аварії на ЧАЕС?

А) Київська;

Б) Житомирська;

В) Хмельницька;

Г) Луцька;

Д) Чернігівська

4. Які підприємсгва є основними забруднювачами атмосфер?

А) Металургія;

Б) Енергетика;

В) Вугільна промисловості;

Г) Нафтохімічна. ,-

5. Що є причиною кризової геоекологічної ситуації в Україні?

А) Сусідство розвинутих країн;

Б) Кліматичні умови;

В) Господарська діяльність людини.

6. Знайти відповідь в забруднені вод України:

А) Дунай 1) стічні води.

Б) Дніпро 2) промислові відходи.

В) Річки Приазов’я 3) нафтопроводи.

7. Які території України залишились’сприятливими для проживанні населення?

А) Івано-Франківська;

Б) Кіровоградська;

В) Полтавська;

Г) Донецька.

8. Аварія на ЧАС привела до радіаційного забруднення території України на:

А) 5% 6)20% . в) 35%

В якому законі України визначено екологічні права громадян? Які незвичайні ситуації належать до категорії техногенного походження? а) Пожежі;

Б) Повені;

В) Землетруси.

Тема 22: “Використання та охорона природних умов та ресурсів”

Система спостереження і контролю за станом ландшафтів називається Знайти пари в створенні спільних міждержавних природоохоронних території:

А) Рівненський заповідник; 1 )Польща

Б) “Східні Карпати”; 2) Росія.

В) Донецький кряж”;- 3)Білорусь.

Г) Дунайський біосферний заповідник. 4)Румунія.

3. Заповідники виключаються з господарськими користувачами?

А) Так;

Б) Ні.

4. Знайти відповідність:

А) Урбаністичні заходи 1) раціональне використання лікувальних ландшафтних ресурсів

Б) Рекреаційні заходи 2) Сільськогосподарське використання ландшафтів

В) Агротехнічні заходи 3) Вибір місця забудови.

5. В яких містах із запропонованих створено ботанічні сади державного значення?

А) Київ;

Б) Ялта;

В) Кіровоград;

Г) Львів;

Д) Чернігів.

6. Надра – це частина земної кори, яка розташована під поверхнею суходолу, дном океану і
водойм, і є доступною для геологічного вивчення і господарського засвоєння?

А) Так;

Б) Ні.

7. Які із запропонованих річок найбільш забруднені?

А) Прут;

Б) Сіверський Донець;

В) Уж.

8. В заказниках земної ділянки включаються з користування?

А) Так;

Б) Ні.

9. Яка причина загального потепління клімату?

А) Парниковий ефект;

Б) Рух Землі;

В) Збільшення кількості населення Землі.

10. Внаслідок недосконалої екології в надрах залишається невикористаних ресурсів:

А) 70%

Б) 50%

В) 10%


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Креативне опрацювання та впровадження технологій тестування в курсі географії 8 клас - Сочинения рассуждения


Креативне опрацювання та впровадження технологій тестування в курсі географії 8 клас